Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalny Służby Więziennej X

II SA/Ol 672/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-11-04

potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa (§ 2 pkt 1), lub osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym...
. 76 k.p.a.), zawierający potwierdzenie istniejących obiektywnie faktów lub stanu prawnego, wydawany na żądanie podmiotu mającego w tym interes prawny przez organ...

I OSK 1871/14 - Wyrok NSA z 2016-01-21

do przedmiotowego lokalu mieszkalnego korzysta z przewidzianej tym przepisem ochrony, który jednocześnie stanowi źródło interesu prawnego Miasta. Również z treści art. 21, art. 64...
lokalu mieszkalnego dotyczy interesu prawnego Miasta., W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nie powinno budzić wątpliwości, że organy Służby Więziennej...

II SAB/Ol 35/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-09-27

p.p.s.a. Jednostka ma prawo wyboru drogi obrony swojego interesu prawnego. W kontrolowanej sprawie zaistniał jednak zbieg trybów weryfikacji ostatecznej decyzji...
Dyrektora Aresztu Śledczego w B. w trybie art. 154 § 2 K.p.a. Zdaniem wnioskodawcy, w sprawie zaistniały przesłanki słusznego interesu społecznego i słusznego interesu strony...

III OSK 1107/22 - Wyrok NSA z 2024-02-02

ustawy, od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego., W związku z powyższym Wojewódzki Sąd...
12 marca 2021 r., nr BDG.0143.64.2021.KS o odmowie udostępnienia informacji publicznej., Wyrok ten zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:, Wnioskiem...

II SAB/Rz 37/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-06-13

za 2012 r. Z kolei szczegółowy opis budżetu stanowi w ocenie organu informacją przetworzoną, co do której osadzony nie wykazał interesu prawnego, dlatego...
prawnej udzielonej z urzędu, w tym: tytułem wynagrodzenia kwotę 240 zł / słownie : dwieście czterdzieści złotych/ i tytułem 23 % podatku VAT kwotę 55 zł 20/100 / słownie...

II SA/Sz 277/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-07-13

- Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na rzecz radcy prawnego M. L. kwotę [...] złotych zawierającą należny podatek od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia...
za nieopłaconą pomoc prawną udzieloną skarżącemu z urzędu. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w S. decyzją Nr [...], z dnia [...], wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy...

II SA/Ol 588/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-09-14

pod względem zgodności z prawem, jak również z interesem społecznym. Wprowadzenie do konstrukcji prawnej odwołania ograniczonej rozporządzalności oznacza, że celem tego środka...
uzasadnienie prawne i faktyczne, w zakresie jej zgodności z prawem, jak i interesem społecznym. Wobec powyższego skuteczne cofnięcie odwołania oraz dokonanie w/w oceny skutkowało...

I OSK 1858/17 - Wyrok NSA z 2018-02-06

. nr [...] w przedmiocie przeniesienia do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej., Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Dyrektor Generalny...
, pozostawione zostało uznaniu organu, który powinien kierować się kryteriami potrzeb służby, jej interesu i koniecznością zapewnienia sprawnego wykonywania ustawowych zadań...

II SA/Ol 1018/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-01-11

pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja z dnia '[...]' stała się bezprzedmiotowa. Uregulowania prawne dotyczące wysokości czynszu najmu lokali mieszkalnych...
Służby Więziennej, opłat dodatkowych oraz zasad zwrotu różnicy w opłatach czynszowych straciły bowiem z dniem 13 sierpnia 2010r. moc prawną. Należało zatem stwierdzić...

III OSK 516/21 - Wyrok NSA z 2021-12-01

. nr [...] w przedmiocie zawieszenia w czynnościach służbowych., Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Dyrektor Generalny Służby Więziennej decyzją...
interesu Służby Więziennej w postaci czasowego odsunięcia go od wykonywania obowiązków służbowych., Dyrektor Generalny Służby Więziennej wskazał, że Dyrektor Okręgowy...
1   Następne >   +2   4