Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sportu X

I OSK 1504/15 - Wyrok NSA z 2017-03-17

ze skargi Stowarzyszenia [...] na bezczynność Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej 1. oddala skargi kasacyjne; 2...
Stowarzyszenia [...] z dnia [...] lipca 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie informacji o odbytych spotkaniach Ministra Sportu i Turystyki za okres...

II SA/Wa 64/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-08

i Turystyki z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej - oddala skargę - Zaskarżoną decyzją z dnia [...] listopada 2017...
. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm. - dalej także: 'u.d.i.p.') - po rozpoznaniu wniosku Fundacji [...] z siedzibą...

II SAB/Wa 1055/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-16

Sportu i Turystyki w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] lipca 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę Wnioskiem z dnia [...] lipca 2014 r...
. Stowarzyszenie [...] z siedzibą w W. za pomocą poczty elektronicznej wystąpiło do Ministra Sportu i Turystyki o udostępnienie informacji publicznej w postaci księgi wejść...

II SAB/Wa 582/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-04

w [...] na bezczynność Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] lipca 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Sportu...
i Turystyki do rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia [...] z dnia [...] lipca 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie informacji o odbytych spotkaniach...

II SAB/Wa 261/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-28

i Turystyki w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udzielenie informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Sportu i Turystyki do rozpatrzenia wniosku skarżącej M. K...
. z dnia [...] listopada 2014 r. uzupełnionego wnioskiem z dnia [...] listopada 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego...

II SAB/Wa 218/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-10

Ministra Sportu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Wnioskiem z [...] lutego 2020 r., przekazanym drogą elektroniczną, Fundacja [...] z siedzibą...
. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429, dalej jako 'u.d.i.p.') o udostępnienie kopii wniosków...

II SA/Wa 674/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-10

[...] lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia [...] stycznia 2014 r...
informacji publicznej poprzez podanie wysokości miesięcznego wynagrodzenia netto rzecznika prasowego Ministra Sportu i Turystyki, bez względu na tytuł, na podstawie...

I OSK 2587/15 - Wyrok NSA z 2017-06-30

w przedmiocie dostępu do informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę M. K...
. na bezczynność Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie informacji publicznej zobowiązując Ministra Sportu i Turystyki do rozpatrzenia sprecyzowanego w sentencji wniosku skarżącej...

II SAB/Wa 1/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-07

wniosku o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę Pismem z 23 lipca 2009 r. W. F. (dalej jako skarżący) wystąpił o udzielenie informacji o przeprowadzonym naborze...
ustawy o dostępie do informacji publicznej, w piśmie z 1 października 2009 r. podał, że uniemożliwienie otrzymania żądanej informacji wymaga odmowy udzielonej w formie...

I OSK 3217/14 - Wyrok NSA z 2016-06-15

i Turystyki z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. oddala wniosek J. S. o zasądzenie...
. na decyzję Ministra Sportu i Turystyki z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej, uchylił zaskarżoną decyzję...
1   Następne >   +2   +5   +10   15