Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad X

IV SA/Wa 932/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-24

Dyrektor Ochrony Środowiska w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Uprawnienia wojewódzkich sądów...
. z siedzibą w W. na postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji...

IV SA/Wa 2009/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-13

oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] maja 2018 r., [...] Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (dalej' GDOŚ), po rozpatrzeniu wniosku inwestora [...] spółka...
w W. na postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] maja 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy...

IV SA/Wa 1220/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-13

ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, mimo że sprawa nie dotyczy ochrony informacji o wartości handlowej., W odpowiedzi na skargę Generalny Dyrektor Dróg...
Łuczaj (spr.) Protokolant: ref. staż. Anna Zarek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 sierpnia 2020 r. sprawy ze skargi U. Z. na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg...

II SA/Wa 1586/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-21

do informacji publicznej, domagało się udostępnienia umów w zakresie ochrony środowiska, zawartych przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad...
Kraczowski, Protokolant Joanna Cygan, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 grudnia 2006 r. sprawy ze skargi Stowarzyszenia [...] na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg...

IV SA/Wa 1650/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-19

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] listopada 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania...
przestrzennego 1. uchyla zaskarżone postanowienie w części, w jakiej utrzymuje ono w mocy postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] października...

IV SA/Wa 193/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-16

. na postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania...
przestrzennego 1. uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] października 2011 r...

IV SA/Wa 15/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-05

. na postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu...
zagospodarowania przestrzennego 1. uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] września 2011 r...

II SAB/Wa 468/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-13

.) Protokolant starszy sekretarz sądowy Dorota Kwiatkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 listopada 2014 r. sprawy ze skargi R. na bezczynność Generalnego Dyrektora...
Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] listopada 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Generalnego Dyrektora...

VII SA/Wa 2890/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-29

potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości, protokół oględzin w terenie (karta. 56), mapy ze strony [...], wniosek złożony do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie...
ekspresowej [...], Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wykazał, iż w dniu [...] marca 2015 r. (zatem przed wnioskiem skarżącej) wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony...

II OSK 3782/18 - Wyrok NSA z 2021-10-28

.) po rozpoznaniu w dniu 28 października 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad od wyroku...
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 września 2018 r. sygn. akt IV SA/Wa 1266/18 w sprawie ze skargi Gminy D. na postanowienie Generalnego Dyrektora...
1   Następne >   +2   +5   8