Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

II OSK 84/16 - Wyrok NSA z 2017-09-13

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2014 r. i do ostatecznego rozstrzygnięcia prowadzonej przez Starostę sprawy pozwolenia na zmianę pokrycia...
środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia oraz decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2014 r. powinny jednoznacznie wynikać uwarunkowania...

II SA/Sz 1324/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-08-13

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] r., nr [...] oraz odmówił zawieszenia postępowania sądowego. Postanowieniem z dnia [...] r. Starosta ponownie...
w zakresie ograniczenia oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] r. częściowo...

II SA/Gd 754/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-11-30

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr [...] z dnia 9 lutego 2010 r. utrzymująca w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w G. z dnia 27 listopada 2009 r...
nie rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr [...] z dnia 9 lutego 2010 r., przed uzyskaniem...

VII SA/Wa 509/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-06

na rzekomo mającym w tym zakresie zastosowanie stanowisku Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wyrażonym w piśmie z dnia 27 października 2015r., znak...
k.p.a., jak też na wystąpienie rzeczonych uchybień wskazuje oparcie się przez organy obu instancji na stanowisku Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, które w tej sprawie...

I OSK 2619/15 - Wyrok NSA z 2016-10-12

oraz utrzymującej ją w mocy decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - pod kątem ewentualnego naruszenia przez nie przepisów prawa i w miarę potrzeby winien je uchylić. Sąd...
oddalona przez Sąd I instancji., Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] lutego 2013 r., jako ostateczna, przesądziła za to o charakterze inwestycji...

II SA/Bk 789/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-12-23

w przedmiocie uzupełnienia materiału dowodowego o decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr [...] z dnia [...] grudnia 2013 r., jest bezprzedmiotowy z uwagi na fakt...
[...].10.2014r. zatytułowane 'odpowiedź na skargę' wraz z odpisem decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...].12.2013r., Wnosząc o oddalenie skargi uczestnik...

II SA/Gl 678/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-07-01

ze stanowiskiem prawnym Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18 stycznia 2016 r. ustawodawca nie wprowadził przepisów stanowiących o tym, że plan ochrony...
poglądu prawnego Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wyrażonego w piśmie z dnia 18 stycznia 2016 r. W uzasadnieniu skargi wskazał, że w planie ochrony nie określono...

IV SA/Wa 96/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-26

., poz. [...], decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w W. o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia [...] października 2011 r. oraz decyzją Generalnego Dyrektora...
, że na projektowaną trasę linii złożyli skargę do WSA na stronę przeciwną Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz na stronę przeciwną Radę Gminy K. oraz, że po wydaniu...

II SA/Bk 1024/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-02-26

przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych, w sytuacji gdy z decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2013 r. [...] wynikają dla powyższego...
zmiany wpływu decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2013r. znak [...] zmieniającej decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w B...

II SA/Po 278/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-07-15

na środowisko organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę występuje do regionalnego dyrektora ochrony środowiska albo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wnioskiem...
albo Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska zgłoszone przez społeczeństwo uwagi i wnioski oraz protokół z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa...
1   Następne >   +2   +5   +10   34