Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X

II OW 22/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-17

w środowisku jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, a organem odwoławczym Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska., Rozpatrują zażalenia Generalny Dyrektor Ochrony...
Wojewodą Małopolskim a Starostą Krakowskim, na co też zwrócił uwagę Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w uzasadnieniu swojego postanowienia z dnia [...] stycznia 2009 r...

II OW 31/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-27

. ustawy z dnia 3 października 2008 r. utworzono urząd Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który jest centralnym organem administracji rządowej oraz w województwach...
Protokolant Piotr Baryga po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2010r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy z wniosku Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...

II OW 44/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-08

., Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z 19 lipca 2011 r. uchylił decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z 21 kwietnia 2011 r. i umorzył...
Ochrony Środowiska w Opolu z dnia [...] maca 2014 r. nr [...] o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu a Starostą...

II OW 129/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-19

listopada 2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wskazał, że związany postanowieniem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] października 2011 r. wydanym...
Karolina Kubik po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2012 roku na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy z wniosku Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...

II OW 130/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-19

Środowiska w O. wskazał, że związany treścią postanowienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] października 2011 r., wydanego na skutek zażalenie prokuratora...
Karolina Kubik po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2012 roku na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy z wniosku Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...

III OW 14/21 - Postanowienie NSA z 2021-10-06

spalania paliw o łącznej maksymalnej nominalnej mocy cieplnej 167,143 MW. Powołując się na treść pisma Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2020 r...
zintegrowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r, poz. 1396) zwanej dalej w skrócie P.o.ś., a do zmiany zezwolenia...

II OW 105/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-04

Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska (dalej RDOŚ), stosownych dokumentów., Następnie RDOŚ w O., postanowieniem z dnia [...] lutego 2013 r., nr [...], odmówił zajęcia...
zezwolenia na przetworzanie odpadów należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach., Na skutek odwołania wniesionego przez Spółkę, Generalny Dyrektor Ochrony...

I OSK 1662/16 - Wyrok NSA z 2016-11-25

. nr [...] jest sprzeczna z ww przepisami w sytuacji, gdy w uzasadnieniu Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] maja 2016 r. znak [...] (dalej decyzja z [...] maja...
), zarzucając Uchwale istotne naruszenie załącznika nr 5 i 7 zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z [...] maja 2014 r. w sprawie ustanowienia...

II OW 94/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-11

, że w celu ustalenia organu ochrony środowiska właściwego dla przedmiotowej drogi zwrócił się pismem z dnia 19 kwietnia 2017 r. do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych...
na środowisko. W odpowiedzi, pismem z dnia 17 maja 2017 r., Zastępca Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że droga nr [...] na ww...

II OW 15/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-18

w dniu 18 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia [...] stycznia...
2019 r. znak: [...] o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach a Starostą Raciborskim w przedmiocie wskazania...
1   Następne >   3