Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prokurator X

II SA/Wa 1864/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-23

.), Protokolant specjalista Maria Zawada, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 marca 2018 r. sprawy ze skargi [...] Fundacji [...] na decyzję Prokuratora Generalnego z dnia...
[...] września 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza od Prokuratora Generalnego na rzecz...

II SA/Wa 1347/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-18

Fularski, po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 18 marca 2021 r. sprawy ze skargi Stowarzyszenia [...] z siedzibą w W. na decyzję Prokuratora Generalnego z dnia...
z dnia [...] marca 2020 r., 2. zasądza od Prokuratora Generalnego na rzecz skarżącego Stowarzyszenia [...] z siedzibą w W. kwotę 200 (słownie: dwieście) złotych, tytułem...

II SAB/Wa 1135/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-23

wszcząć śledztwa w sprawie namalowanej swastyki'., W odpowiedzi na powyższy wniosek Dyrektor Biura Prokuratora Generalnego w piśmie z dnia 7 listopada 2014 r. wskazał...
o środowisku i jego ochronie, Poznań, Wrocław 2007, s. 64-65)., Z kolei Naczelny Sąd Administracyjny zwracał wielokrotnie uwagę, że niedopuszczalne jest stosowanie przepisów...

IV SAB/Gl 143/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-05

udostępnienia informacji publicznej w zakresie listu gończego W. B. - Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Skarbu oraz dokumentów poświadczających wystąpienie o jego ekstradycję...
Generalnej w W., Prokuratury Apelacyjnej w W. i do Prokuratora Okręgowego dla W. o udostępnienie listu gończego, dotyczącego W. B., oraz o podanie daty, w której właściwy...