Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorząd Województwa X

I SA/Sz 81/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-05-17

dotyczącą restrukturyzacji, reorganizacji działalności gospodarczej lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia...
z zapisem § 4, ust. 1 pkt 6 ww. rozporządzenia zakup maszyn, urządzeń lub środków transportu, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu...

III SA/Łd 1/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-04-19

poprzez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie;, - art. 6 ust. 1, art. 9, art. 18 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2016...
również, że w zaskarżonej uchwale doszło do dowolnego ograniczenia praw Spółki do swobody prowadzenia działalności gospodarczej poprzez ustalenie przymusowego harmonogramu pracy aptek...

V SA/Wa 236/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-07

z fundatorów, jak i osoby zasiadające w Radzie Fundacji są osobami powiązanymi rodzinnie z K.B. oraz zakresy działalności gospodarczej wykonywanej przez Fundację...
ich weryfikacji w KRS-ie. Fundacja [...], prowadząca działalność gospodarczą, jako osoba prawna posiada własną, odrębną od K.B., osobowość prawną. Oba podmioty, jak wskazała...

I SA/Ol 659/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-11-03

postępowania. Oświadczyła, że nie prowadzi działalności gospodarczej, zaś członkowie Klubu pracują społecznie. Klub prowadzi zadania, na które otrzymuje celowe wsparcie...
działalności gospodarczej, powyższe warunki przyznania prawa pomocy osobie prawnej powinny być oceniane przede wszystkim z uwzględnieniem charakteru prowadzonej przez skarżący...

I SA/Sz 842/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-01

obszary zależne od rybactwa. W wyniku realizacji ww. operacji spółka założyła osiągnięcie celu: 'Rozwój działalności gospodarczej oraz umocnienie pozycji firmy na rynku...
działalności gospodarczej i gdy ten rozwój realizowany będzie za pomocą różnych sposobów, albo gdy jeden wniosek dotyczy podjęcia działalności gospodarczej a drugi...

II SA/Go 887/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-02-11

działalności gospodarczej. Realizacja operacji w tym zakresie możliwa jest dla podmiotów do takich działań uprawnionych, tj. w szczególności Państwowej Straży Pożarnej...
, urządzeń lub środków transportu, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej (także działalności rybackiej)., 5. Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

V SA/Wa 404/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-06

, w którym jest zarejestrowana handlowa działalność gospodarcza nie staje się tylko z tego powodu budynkiem użyteczności publicznej., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył...
. mieści się budynek mieszkalny, w którym zarejestrowano działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej żywności. Jednakże zarejestrowanie działalności gospodarczej...

I SA/Ol 459/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-09-27

., w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, pod firmą B. w K., złożył w dniu 16.01.2017r. wniosek w ramach ogłoszonego przez A. (dalej Stowarzyszenie) programu...
w ramach poddziałania 19.2 'Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność' w zakresie podejmowania działalności...

I SA/Sz 1430/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-11

społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa obejmuje podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej polegającej na produkcji lub świadczeniu na rzecz lokalnej...
, której dotyczy projekt usytuowane są 4 pawilony, z których dwa zostały już zmodernizowane i są wykorzystywane przez wnioskodawczynię do prowadzenia działalności gospodarczej związanej...

I SA/Sz 292/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-08-12

objętym lokalną strategią rozwoju, zwaną dalej 'LSR', lub wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze., Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia, pomoc na małe projekty...
gospodarczą albo z działalnością gospodarczą, którą ten podmiot planuje podjąć, chyba że będzie realizowany wyłącznie w zakresie określonym w załączniku nr 1...
1   Następne >   3