Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X
  • Symbol

II SA/Po 163/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-04

na byciu przedstawicielem w prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia powiatu. Radny T. F. potwierdził fakt objęcia z dniem 26 kwietnia 2015 r. funkcji...
Prezesa wspomnianego Koła Łowieckiego oraz poinformował, że działalność statutowa zarządzanego przez niego Koła nie wyczerpuje znamion działalności gospodarczej...

I OSK 5/11 - Wyrok NSA z 2011-04-14

wprowadzonych zmian w postaci utrudnienia prowadzenie działalności gospodarczej w zakładzie górniczym w Ż.R.., Starosta O. w piśmie z dnia 8 czerwca 2010 r. uznał...
powiatowych, narusza jej interes prawny, gdyż uniemożliwia prowadzenie racjonalnej ekonomicznie działalności gospodarczej. Narusza art. 32 Konstytucji RP i jest przejawem...

III SA/Kr 431/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-07-10

. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania jednorazowych środków na uruchomienie działalności gospodarczej dla osoby bezrobotnej stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności. N...
. Z. (dalej skarżąca), zwróciła się wnioskiem z dnia 12 stycznia 2017 r. do Starosty o przyznanie jednorazowych środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej...

III SA/Łd 35/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-02-23

ze skargi J. R. na pismo Starosty [...] z dnia [...] znak [...] w przedmiocie odmowy przyznania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej postanawia odrzucić skargę...
. R. 30 września 2010 r. złożył w Powiatowym Urzędzie Pracy w Z. wniosek o przyznanie jednorazowych środków z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej...

III SA/Wr 709/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-04-21

wolności działalności gospodarczej, poprzez działania organu naruszające zasadę legalizmu;, 10. art. 2 i art. 32 Konstytucji RP, poprzez niezastosowanie zasady równości wobec...
działalności gospodarczej oraz brak stwarzania korzystnych warunków do wykonywania działalności gospodarczej;, 12. art. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo...

II SAB/Ke 24/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-07-08

na bezczynność Starosty S. w przedmiocie przyznania bezrobotnemu środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej oddala skargę. W dniu 24 maja 2010r. R. H. skierował...
przed sądami administracyjnymi do:, 1) wydania decyzji w przedmiocie udzielenia dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla niego jako osoby bezrobotnej;, 2...

VIII SA/Wa 776/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-03

[...] z dnia [...] października 2020 roku w sprawie odmowy przyznania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie oraz rozstrzygnięcie...
o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub KIS lub poszukującemu pracy opiekunowi osoby niepełnosprawnej w wysokości...

IV SA/Wr 694/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-11-21

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. K.-S. na Starostę W. w odmowy zawarcia umowy dotyczącej środków na podjecie własnej działalności gospodarczej z Funduszu Pracy i Programu...
. na czynność z zakresu administracji publicznej polegającej na odmowie zawarcie umowy dotyczącej środków na podjecie własnej działalności gospodarczej z Funduszu pracy i Programu...

III SA/Wr 42/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-04-21

. 22 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP poprzez ograniczenie wolności działalności gospodarczej, poprzez działania organu naruszające zasadę legalizmu;, 10. art. 2 i art. 32...
. 1292 ze zm.), poprzez pozbawienie wolności wykonywania działalności gospodarczej oraz brak stwarzania korzystnych warunków do wykonywania działalności gospodarczej;, 12...

I GSK 1069/21 - Wyrok NSA z 2021-12-10

. Ośrodek jest bowiem 'innym podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą' nieposiadającym wpisu w KRS lub CEIDG. Dofinansowanie, o jakim mowa w art. 15zzb ustawy z dnia 2...
, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przepis ten zawiera pojęcie działalności gospodarczej, która w komentowanej ustawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100