Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

IV SA/Wr 391/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-22

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, z której wynika, że w okresie od dnia 6 marca 2001 r. do dnia 7 lutego 2017 r. strona posiadała wpis do ewidencji działalności gospodarczej...
, ponieważ na podstawie wypisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej ustalono, że od dnia 6 marca 2001 r. strona posiadał...

II SA/Sz 796/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-09-21

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. nr 216, poz. 1584 ze zm...
nie rozpoczęcia prowadzenia przez nią planowanej działalności gospodarczej, w związku z otrzymaną propozycją objęcia stanowiska skarbnika Gminy, a tym samym nie prowadzenia...

I OSK 766/18 - Wyrok NSA z 2018-09-26

Urzędzie Pracy we [...] (dalej PUP) jako osoba bezrobotna i złożył oświadczenie, że nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej; decyzją z [...] czerwca 2012...
[...] września 2016 r. PUP pozyskał dokument z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (dalej CEIDG), z którego wynika, że strona...

III SA/Łd 624/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-10-19

. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2006 r. poz. 1584 ze zm.). Z informacji zawartych we wniosku wynikało, że K...
. D. po wybraniu na stanowisko Starosty i upływie trzech miesięcy od dnia wyboru nie dopełnił obowiązku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, którą prowadził...

I OSK 765/18 - Wyrok NSA z 2018-09-26

działalności gospodarczej. Odwołujący wywodził, że rejestracji jako osoba bezrobotna dokonał dwukrotnie: [...] września 2010 r. i [...] sierpnia 2011 r., i nie pamiętał...
wykonała telefon do Izby Skarbowej w celu potwierdzenia prowadzenia przez niego działalności gospodarczej. Po zakończonej rozmowie telefonicznej zwróciła się do niego...

II OSK 347/17 - Wyrok NSA z 2017-04-05

na naruszenie zakazu wynikającego z art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne...
nie dopełnił obowiązku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, którą prowadził pod nazwą [...] K. D. Działalność ta została zawieszona z dniem 1 stycznia 2015 r...

II SA/Wa 1509/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

'[...]', ale również - w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej pod firmą M. R. F. - przyjmował z wyłączeniem procedur zachowujących konkurencję zlecenia od KS...
naruszenia przez niego dyspozycji art. 24f u.s.g., który zakazuje łączenia mandatu radnego z wykonywaniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego...

IV SA/Wr 253/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-10-26

między innymi oświadczenie, że nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej., Natomiast w dniu 2 grudnia 2015 r. pozyskano dokument z Centralnej Ewidencji...
i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, z którego wynika, że w okresie od dnia 1 kwietnia 2003 r. do dnia 22 października 2013 r. posiadał wpis...

I OSK 1699/13 - Wyrok NSA z 2014-11-21

o utracie statusu osoby bezrobotnej nie jest jeszcze prawomocna. Podkreślił, że jego wpis do ewidencji działalności gospodarczej w ogóle nie powinien być brany pod uwagę...
października 2009 r., osoba bezrobotna to taka osoba, która m. in. nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, (ustawa weszła w życie 26 października 2007 r...

IV SA/Wr 273/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-10-10

się w Powiatowym Urzędzie Pracy we W. w dniu 28.03.2013 r. W dniu rejestracji zainteresowany oświadczył, że nie złożył wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej...
podjęcia zatrudnienia. W dniu zaś 13.12.2017 r. organ pierwszej instancji pozyskał z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wydruk...
1   Następne >   +2   +5   +10   100