Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego X

II SA/Rz 1184/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-05-21

podał, że zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej odmowa udzielenia informacji powinna przybrać formę decyzji. J. K. posiada...
i budynków nie jest informacją publiczną w rozumieniu tej ustawy, zatem nie może mieć zastosowanie w niniejszej sprawie art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SA/Rz 789/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-09-24

art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 782) poprzez jego niezastosowanie, art. 24 ust. 5...
dostępny na stronie internetowej: orzeczenia.nsa.gov.pl)., Chybiony jest również zarzut naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z treścią art...

II SA/Rz 235/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-05-21

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm./ poprzez wydanie postanowienia o odmowie udzielenie informacji, podczas gdy odmowa...
ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej odmowa taka następuje w drodze decyzji., W odpowiedzi na skargę Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego...

III SA/Gd 307/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-07-12

postępowania jako dotkniętego nieważnością nie jedynie wskutek obrazy postanowień ustawy o dostępie do informacji publicznej jako normy materialnej niewłaściwie...
słuszności wyrokiem a po myśl art. 23 ustawy o karygodnym nieuwzględnionym wnioskowanym dostępie do informacji publicznej i w konsekwencji po dopełnieniu kognicji...

II SA/Sz 547/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-09-16

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Jak oświadczył bowiem, taki tryb pozyskiwania dokumentów może wprost nie wynikał z jego pism kierowanych...
przez organ możliwości udostępnienia wnioskowanych danych na zasadach dostępu do informacji publicznej, taką tezę uznać należy za chybioną. Jak dostrzega...

II SA/Rz 1243/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-02-03

geodezyjne i kartograficzne, na co słusznie wskazały orzekające organy. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz...
. U. z 2014 r., poz. 782), jej przepisy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi...

II SA/Lu 1140/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-05-08

, są zobowiązane do przekazywania określonych informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zdaniem Spółki, skoro Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. uznawana...
jest za podmiot realizujący zadania publiczne na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej na zasadzie analogii należy przyjąć, że jest takim podmiotem...

III SA/Gd 811/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-11-16

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) wnoszący zażalenie podważył formę rozstrzygnięcia wskazując, że odmowa...
o dostępie do informacji publicznej. Dane z ewidencji gruntów i budynków nie stanowią informacji publicznej i w tym zakresie organ podziela pogląd, zgodnie...

I OSK 569/15 - Wyrok NSA z 2017-01-11

rozstrzygnięciom zarzuciła naruszenie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, dalej udip...
decyzję (wyrok NSA z 16.9.2005 r., II OSK 36/05, cbosa)., Chybiony jest również zarzut naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z treścią...

II SA/Op 437/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-11-14

o infrastrukturze, a także do czasu utworzenia Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych...
wykorzystywania w innym celu niż realizacja zadania publicznego następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...
1   Następne >   +2   +5   +10   22