Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców X

II SAB/Wa 852/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-30

)., Ustawa o dostępie do informacji publicznej służy realizacji konstytucyjnego prawa dostępu do wiedzy na temat funkcjonowania organów władzy publicznej. Używając w art...
w tej ustawie zasadach. Ustawa ta reguluje zasady i tryb dostępu do informacji, mających walor informacji publicznych, wskazuje, w jakich przypadkach dostęp do informacji...

II SA/Wa 1833/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-10

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330; dalej 'u.d.i.p') oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks...
w sentencji decyzji numerami punktów 1, 3 i 4, nie jest to możliwe, z uwagi na to, że zachodzi określona w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej podstawa...

I OSK 2098/19 - Wyrok NSA z 2020-06-15

z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330); dalej u.d.i.p, po rozpoznaniu wniosku stowarzyszenia S...
polegać na przyjęciu, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej podlega ograniczeniu także w przypadku, w którym ujawnienie konkretnej informacji objętej żądaniem...

IV SA/Wa 3802/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-25

r. ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić wyłącznie ze względu na określoną w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji...

IV SA/Wa 1684/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-12

teleinformatycznym (art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. 2016 r., poz. 1764). Zaznaczyć jednocześnie trzeba, że chociaż...
, że Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców ma nadal swoją siedzibę w [...] przy ul. [...], co potwierdza również informacja na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej...

II OZ 565/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-06

. Jest to o tyle istotne, że Biuletyn Informacji Publicznej jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym (art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...
(państwowym) Biuletynie Informacji Publicznej, jako jedyny adres organu) zamiast na adres korespondencyjny po upływie terminu do wniesienia skargi, należy uznać...

IV SA/Wa 655/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-06

się postępowania., Organy administracji publicznej ograniczając całkowicie dostęp do informacji dotyczącej toczącego się postępowania i stanowiącej podstawę do wszczęcia...
. 73 k.p.a do akt zawierających informacje niejawne o klauzuli tajności 'tajne' lub 'ściśle tajne', a także do innych akt, które organ administracji publicznej wyłączy...

IV SA/Wa 3739/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-10

- przedwczesne (o wydaleniu decyzja nie rozstrzygała) i nieadekwatne do regulacji prawnych przyjętych w Polsce, gdzie sądy administracyjne mają dostęp do treści informacji...
nr [...] o odmowie przeglądania L. S. dokumentów zawierających informacje niejawne, którym została nadana klauzula: 'Tajne'. Wpłynęło na nie zażalenie. Szef Urzędu do Spraw...

II OSK 1678/21 - Wyrok NSA z 2022-06-28

dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Ograniczenie w zakresie dostępu do informacji o podstawie faktycznej wpisu do wykazu ma zatem charakter wyjątkowy, związany...
i pracę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;, f) pozbawienia skarżącego konstytucyjnego prawa do zapoznania się z informacjami gromadzonymi przez władze publiczne...

II OSK 2586/14 - Wyrok NSA z 2016-06-29

się do akt sprawy zawierających informacje niejawne o klauzuli tajności 'tajne' lub 'ściśle tajne', a także do innych akt, które organ administracji publicznej wyłączy...
Protokołu nr 7 w takim zakresie, w jakim całkowicie pozbawia cudzoziemca w sprawie o wydalenie go z terytorium RP dostępu do akt sprawy zawierających informacje niejawne...
1   Następne >   +2   +5   +10   16