Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Krajowej Administracji Skarbowej X

I OSK 2306/19 - Wyrok NSA z 2020-06-18

. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.) dalej zwanej 'u.d.i.p.' oraz art. 14 ust. 2 ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji...
urzędowych - że konstytucyjne prawo dostępu do informacji publicznej może być ograniczane na innej podstawie niż ograniczenia wynikające z Konstytucji RP i wprost z ustaw...

II SA/Wa 1680/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-29

[...] Urzędu Celno - Skarbowego w [...]. Wskazano również, że zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej, do udostępnienia informacji publicznej...
. nr [...], działając na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), odmówił...

II SA/Wa 2418/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-10

zasady jej udostępnienia natrafia na ograniczenia wynikające z samej ustawy o dostępie do informacji publicznej, m.in. w sytuacji żądania udostępnienia informacji...
danych potrzebnych do jej złożenia służy prywatnemu interesowi wnioskodawcy, a nie interesowi publicznemu. Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie jest narzędziem...

II SA/Wa 2417/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-10

jest regulacja zawarta w przywołanym wyżej art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p., która warunkuje dostęp do informacji publicznej przetworzonej od wykazania, że jej udostępnienie...
Dyrektor IAS w [...], po przeanalizowaniu przekazanych przez wnioskodawcę wyjaśnień zawartych w 'Informacji prawnej w celu przyspieszenia dostępu do informacji publicznej...

I OSK 1195/20 - Wyrok NSA z 2020-11-19

ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.) dalej zwanej 'u.d.i.p.' odmówił udostępnienia D. K. informacji...
, przez co są chronione tajemnicą skarbową i nie podlegają udostępnieniu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, podczas gdy wniosła o udostępnienie...

II SA/Wa 1554/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-08

pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej: 'u.d.i.p.') polegające na błędnym uznaniu wnioskowanej informacji za przetworzoną...
. Także organ, do którego wniosek strony został skierowany, był podmiotem zobowiązanym - w myśl ustawy o dostępie do informacji publicznej, do udostępnienia informacji...

II SA/Wa 2237/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-13

Izby Administracji Skarbowej w [...] (dalej: 'Dyrektor lAS w [...]), na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, o udostępnienie...
prawa materialnego tj. art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w zakresie w jakim prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do informacji...

II SA/Wa 1650/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-25

administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1257, ze zm., zwana dalej: 'k.p.a.') w związku z art. 16 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej...
., Art. 61 ust. 2 Konstytucji RP stanowi, że prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej...

II SA/Wa 2008/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-11-30

. na posiedzeniu niejawnym skargi S. S. na pismo Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia [...] czerwca 2018 r., nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia...
podniósł, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.), udostępnieniu podlega informacja...

II SA/Wa 1817/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-25

się do informacji publicznej przetworzonej. Realizacja przepisów o dostępie do informacji publicznej nie może zaś prowadzić do zakłócenia prawidłowego funkcjonowania organów władzy...
ochrony realizacji konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej), co w przedmiotowej sprawie - wobec nieudolności organów - do tej pory wymagało w szczególności...
1   Następne >   +2   +5   +10   16