Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X
  • Symbol

II SAB/Wa 4/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-10

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.), dalej powoływanej jako: 'u.d.i.p.', o przekazanie informacji:, 1...
i załatwienia go zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej,, 2) stwierdzenie, że organ rażąco naruszył prawo - art. 13, art. 14, art. 16 ust. 1...

II SA/Wa 1805/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-27

- za pośrednictwem poczty elektronicznej - do Rady Gminy P., w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm...
Człowieka i Podstawowych Wolności oraz art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ograniczenia dostępu do informacji publicznej,, - art. 15 ust 1 u.d.i.p....

II SAB/Wa 14/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-17

Gminy K. do niezwłocznego rozpoznania ww. wniosku i załatwienia go zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej,, 2) stwierdzenie, że organ działając...
. skierowali do organu ponad 800 wniosków w trybie dostępu do informacji publicznej. Zarówno ilość, jak i jednostkowe rozdrobnienie informacji będących przedmiotem...

IV SA/Gl 396/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-11-03

2 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). W rozwinięciu tego stanowiska organ...
w Urzędzie'. Zatem trudno jest jednoznacznie określić, czy na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej udostępniana jest każda informacja publiczna...

II SAB/Wa 825/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-30

oraz notariusz (art. 361 ust. 4 cyt. ustawy). W tej sytuacji, Wójt Gminy [...] zauważył, że zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej...
, jej przepisy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi., W piśmie z dnia [...] listopada...

III SA/Kr 367/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-07-04

. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), poprzez wprowadzenie nieznanego tejże ustawie ograniczenia podmiotowego w udostępnianiu...
naruszający przepis art. 19 ust. 1 u.s.g., Z kolei z § 11 ust. 9 statutu wynika, że z jednej strony wprowadzono nieznaną ustawie o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Wa 21/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-07

wymienionego wyżej wniosku z dnia [...] września 2017 r. Skarżący powołując się na art. 13, 14, 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej i art. 61 Konstytucji RP...
, lecz zawsze wiązało się z interesem ogólnym - dobrem publicznym. Organ zwrócił uwagę na fakt ogromnej liczby spraw wszczynanych przez W. i J. S. w przedmiocie dostępu do informacji...

II SAB/Wa 166/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-07

wniosku z dnia [...] października 2017 r. Skarżący powołując się na art. 13, 14, 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, i art. 61 Konstytucji RP wniósł...
. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej. Przykładowo, w 2017 r. obaj wnioskodawcy (w istocie jest to jeden wnioskodawca) skierowali do tutejszego Urzędu (obu organów...

II SAB/Wa 695/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-18

wniosku i załatwienia go zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej, stwierdzenie, że organ rażąco naruszył art. 13, art. 14, art. 16 ust. 1...
przedmiotowa, jak i podmiotowa do udzielenia informacji., Zdaniem skarżącego zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej w przypadku skierowania pisemnego wniosku...

II SAB/Bd 63/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-11-12

. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm., dalej 'udip') w zakresie, w jakim przepis ten obowiązuje organ do udostępnienia informacji...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, gmina jest obowiązana do zamieszczenia w BIP-ie informacji publicznej, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4...
1   Następne >   +2   +5   +10   100