Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Farmaceutyczny X

II SA/Wa 656/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-07-11

niejawnym sprawy ze skargi R. S. na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia [...] stycznia 2007 r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej...
uiszczonego wpisu. Wnioskiem z dnia 17 listopada 2006 r. R. S. zwrócił się - w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz...

I OSK 1008/19 - Wyrok NSA z 2020-03-10

udostępnienia informacji publicznej., Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, że skarżący powołując się na przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji...
prawa, wynikającą z Konstytucji RP i ustawy o dostępie do informacji publicznej, jest jawność życia publicznego oraz dokumentów wytworzonych m.in. przez organy administracji...

IV SAB/Wr 204/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-11-20

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm., dalej u.d.i.p.), wnioskiem z dnia 6 września...
z Konstytucji RP i ustawy o dostępie do informacji publicznej, jest jawność życia publicznego oraz dokumentów wytworzonych m.in. przez organy administracji publicznej. Wyjątek...

II SA/Wa 1813/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-20

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze. zm.)., W uzasadnieniu decyzji Główny Inspektor Farmaceutyczny wskazał, co następuje...
:, W dniu [...] września 2016 r. do organu wpłynął wniosek W. Z. o udostępnienie, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, pełnej treści decyzji Głównego Inspektora...

II SA/Wa 2035/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-21

się, w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), do Głównego Inspektora Farmaceutycznego...
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która wprowadza ogólną zasadę, uznającą każdą informację o sprawach publicznych za podlegającą...

II SA/Wa 372/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-21

organ przywołał treść art. 2 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 u.d.i.p. oraz wskazał, że ustawa o dostępie do informacji publicznej nie zawiera definicji pojęcia...
w ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz 'tajemnica przedsiębiorstwa' wskazana w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zasadzie pokrywają się zakresowo...

II SAB/Op 56/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-10-26

i art. 4 ust. 1 w zw. z art. 1 ust.1, art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r...
tych czynności. Składanie wniosków o dostęp do informacji publicznej i odwołania od decyzji należą do czynności zwykłego zarządu. Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć...

II SA/Kr 711/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-11-06

ust. 1, art 1 ust. 2 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2018 r., poz. 1330 t.j.), odmówiło udostępnienia...
danych osobowych, takich jak adres zamieszkania, NIP itd. W myśl art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej odmowa udostępnienia informacji publicznej...

II SAB/Kr 127/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-10-11

na wniosek,, 2) art. 10 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w zakresie, w jakim z przepisów tych wynika...
materiały związane z postępowaniem dyscyplinarnym stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Wa 706/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-21

z ustawą o dostępie do informacji publicznej każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną, a w szczególności o sprawach wymienionych w art. 6...
i dostępem obywateli do informacji publicznej - w tym o konkretnych działaniach podmiotów publicznych., Nie sposób zatem zgodzić się ze stanowiskiem organu, który wskazuje...
1   Następne >   +2   +5   +10   57