Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Państwowej Straży Pożarnej X

IV SA/Gl 243/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-09-27

zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego nie przyjmuje dzieci na wychowanie - ze skutkiem niespełnienia obligatoryjnego wymogu podmiotowego przyznania świadczenia...
wykonywania zadań zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego oraz o poborze dodatkowych świadczeń socjalnych uregulowanych w ustawie...

II SA/Go 57/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-03-06

materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, tj.:, a) art. 75 pkt 3 u.PSP przez jego błędną wykładnię polegającą na uznaniu, iż drobna pomoc rodzinna świadczy o prowadzeniu...
z nią wspólnego gospodarstwa domowego, a jedynie świadczy na jej rzecz drobną pomoc rodzinną, a matka skarżącego nie ma ustalonego stopnia niezdolności do pracy,, b) art...

IV SA/Gl 1003/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-05

(błędnie nazywaną przez organ N.S.) i J. K., które to dzieci są pod opieką skarżącego i jego żony prowadzących zawodową rodzinę zastępczą pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego...
przyjęte na wychowanie. Dodał, że N.Sz. i J. K. zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w T. Wydziału III Rodzinnego z dnia [...]r. sygn. akt [...] i z dnia [...]r. sygn. akt...

II SA/Gd 2587/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-01-06

renta inwalidzka, c) policyjna renta rodzinna, d) dodatki do emerytury lub renty, e) zasiłek pogrzebowy;, 2) inne świadczenia i uprawnienia: a) świadczenia lecznicze, b...
za remont lokalu mieszkalnego., Od powyższej decyzji odwołanie złożył N. B. podając, że wnioskowane świadczenie przysługuje mu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 stycznia...

II SA/Gd 2588/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-02-23

renta inwalidzka, c) policyjna renta rodzinna, d) dodatki do emerytury lub renty, e) zasiłek pogrzebowy;, 2) inne świadczenia i uprawnienia: a) świadczenia lecznicze, b...
. pobiera świadczenie emerytalne. Jako emerytowi, skarżącemu nie przysługuje prawo do lokalu mieszkalnego i prawo do równoważnika za remont tegoż lokalu, gdyż zgodnie...

II SA/Łd 2003/01 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-04-21

na zasadach określonych w ustawie:, 1/ świadczenia pieniężne: a) emerytura policyjna, b) policyjna renta inwalidzka, c) policyjna renta rodzinna, d) dodatki do emerytury lub renty...
, e) zasiłek pogrzebowy., 2/ inne świadczenia i uprawnienia: a) świadczenia lecznicze, b) świadczenia socjalne, c) prawo do lokalu mieszkalnego albo do pomocy...

III SA/Łd 1020/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-02-23

, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali (pkt 5);, _ nieuiszczania czynszu lub opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego przez co najmniej...
A O i przesłuchanie na tę okoliczność świadków oraz przeprowadzenie dowodu z przesłuchania strony na okoliczność sytuacji rodzinnej i osobistej., Po przeprowadzeniu postępowania...

II SA/Ol 346/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-07-01

Pożarnej stwierdził brak uprawnień M. K. do przyznania mu równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego i odmówił wypłaty tego świadczenia od dnia 1 stycznia 2007...
równoważnik pieniężny. Odwołujący się stwierdził, że prawo do tego świadczenia jest prawem pochodnym prawa do lokalu mieszkalnego służbowego. Wywiódł...

VII SA/Wa 2678/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-22

również o wysokość dochodów uzyskiwanych przez żonę, bądź stałego, okresowego świadczenia, jeśli takie uzyskuje., Odpowiedzi na powyższe należało udzielić w terminie siedmiu dni...
nie podał wysokości dochodów małżonki, bądź stałego, okresowego świadczenia, jeśli takie uzyskuje. Jednocześnie wnioskodawca nie oświadczył, że małżonka nie uzyskuje...

III SA/Gd 450/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-01-30

przez niego świadczenie rehabilitacyjne. Skarżący nie ujawnił jednak wysokości uzyskiwanego dochodu miesięcznego brutto, mimo, że dane w tym zakresie należało wskazać...
. do 30 listopada 2008 r.; dokumentu potwierdzającego prawo do świadczenia rehabilitacyjnego oraz jego aktualną wysokość; wyciągów i wykazów ze wszystkich posiadanych...
1   Następne >   +2   6