Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Konserwator Zabytków X

II SAB/Kr 122/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-25

wynikających z art. 8 i 9 k.p.a. oraz wnioski o charakterze formalnym - m.in. o zawieszenie niniejszego postępowania do czasu wydania sformalizowanych zaleceń konserwatorskich...
'[...]'., W odpowiedzi na postanowienie D. S. przesłała pismo z dnia 27 listopada 2012 r. (data wpływu 29 listopada 2012r.), w którym wnosiła o zawieszenie postępowania...

II SA/Kr 787/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-12-16

Zabytków w K. z dnia 23 listopada 2009 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji ustalającej warunki zabudowy postanawia: zawiesić postępowanie sądowe. II SA...
/Kr 787/10, Uzasadnienie, postanowienia z dnia 16 grudnia 2011 r., Z przedłożonego przez uczestniczkę postępowania J.J.-G. skróconego odpisu aktu zgonu wynika...

II OSK 2268/15 - Wyrok NSA z 2017-02-28

sądowoadministracyjnego na podstawie art. 124 § 1 pkt 2 p.p.s.a., stanowiła obligatoryjną przesłankę do zawieszenia postępowania. Do zawieszenia postępowania jednakże...
nie doszło, ponieważ ani pełnomocnik skarżącego ani jego spadkobiercy nie zawiadomili Sądu pierwszej instancji o jego śmierci. Brak zawieszenia postępowania w przypadku śmierci...

VII SAB/Wa 161/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-12

Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się przy tym terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu...
postępowanie w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu; IV. zasądza od [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na rzecz [...] Spółka Partnerska z siedzibą w [...] kwotę...

II OSK 831/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-17

się już nieruchomością w trakcie postępowania uzgodnieniowego w sprawie decyzji, o warunkach zabudowy dla przedmiotowej nieruchomości i uzgodniły decyzję zezwalającą m. in. na wyburzenie...
skarżącej,, to tym samym nie zostało przeprowadzone postępowanie administracyjne, w tym zakresie. Okoliczności te prowadzą do uznania, zdaniem pełnomocnika,, za niezgodne...

II SAB/Kr 178/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-10-20

określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu (§ 5...
Konserwatora Zabytków w zakresie prowadzenie postępowania w przedmiocie wydania pozwolenia na poszukiwanie zabytków I. umarza postępowanie; II. stwierdza, że Małopolski Wojewódzki...

II SAB/Bk 13/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-03-11

, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji...
. w S. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez P. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w B. w przedmiocie wydania zezwolenia na poszukiwanie zabytków 1...

II SAB/Kr 176/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-11-25

, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu (§ 5). O każdym przypadku...
się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; II. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu lub dokonania czynności; III. zasądza...

II SAB/Kr 204/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-03-02

postępowania. Do wskazanych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania okresu...
terminów procesowych i sądowych w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczynał się, a rozpoczęty ulegał zawieszeniu od dnia 14 marca 2020 r. do dnia 23 maja 2020 r. (art...

II SAB/Po 13/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-04-16

Administracyjny w Poznaniu nie zawiesił postępowania w niniejszej sprawie w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie skargi skarżącej...
., Pismem z 21 maja 2007r. R. C., działając na podstawie art. 52 § 4 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wezwała organ do usunięcia naruszenia...
1   Następne >   2