Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol

VII SA/Wa 2591/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-23

Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] sierpnia 2012 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania skargę oddala Wojewoda [...] na wniosek K. O. wszczął...
1 k.p.a' wniosła o zawieszenie ww. postępowania, ze względu na toczące się postępowanie przed Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o stwierdzenie...

II SA/Lu 358/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-19

zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego budowy obiektu budowlanego oddala skargę Postanowieniem z dnia [...] marca 2013 r., wydanym na podstawie art. 134...
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. P. z dnia [...] stycznia 2013 r., znak: [...] o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia...

VII SA/Wa 533/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-15

r. oraz 6 października 2016 r., [...]WINB odmówił zawieszenia postępowania odwoławczego prowadzonego na skutek odwołań wniesionych przez T. M., S. M., B. K., K. M., I. M...
zaskarżalności postanowień podejmowanych w szeroko pojętej kwestii zawieszenia postępowania stanowi, że zażalenie przysługuje na postanowienie w sprawie zawieszenia...

VII SA/Wa 868/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-23

. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie budowy ogrodzenia zlokalizowanego na terenie działki nr ew...
o zawieszenie przedmiotowego postępowania do czasu pełnego rozpoznania wniosku z dnia [...].10.2014r. o wyłączenie z niego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego...

II OSK 2839/14 - Wyrok NSA z 2016-08-02

na nieczystości ciekłe na działce nr [...] w miejscowości K. w gminie N., Pismem z dnia 22 października 2013 r. K. G. wniosła o zawieszenie z urzędu postępowania...
§ 1 w zw. z art. 101 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267; dalej: k.p.a.), odmówił zawieszenia...

VII SA/Wa 873/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-23

. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na terenie...
wymienione w art. 97 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z czym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w [...] nie znalazł podstaw do zawieszenia...

VII SA/Wa 705/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-26

się z zażaleniem H. M. na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] nr [...] z dnia [...] listopada 2014 r., odmawiające zawieszenia postępowania...
zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania służy stronie zażalenie'. Dalej organ wywodził, że na postanowienie odmawiające zawieszenia postępowania...

II OSK 1512/18 - Wyrok NSA z 2019-05-23

. M. z dnia [...] listopada 2008 r. oraz [...] października 2016 r., [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego odmówił zawieszenia postępowania odwoławczego...
. 101 § 3 k.p.a. stanowi, że zażalenie przysługuje na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania, albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania. Pozostałe dwa...

VII SA/Wa 1219/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-09-20

postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku J. K. i E. K. z dnia 3.12.2021r., dotyczącego między innymi zawieszenia postępowania administracyjnego prowadzonego...
zawieszenia postępowania prowadzonego pod znakiem sprawy [...] w sprawie legalności rozbudowy stawu oraz przebudowy rowu odwadniającego lub jego budowy w innym miejscu...

II OSK 899/21 - Wyrok NSA z 2022-03-17

w Gdańsku z dnia [...] czerwca 2020 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego w sprawie nakazu rozbiórki oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku z dnia [...] czerwca 2020 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego w sprawie nakazu rozbiórki...
1   Następne >   +2   +5   +10   100