Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Powiatu X

IV SA/Wr 259/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-10-17

przed sądem administracyjnym a kwestią będącą przedmiotem postępowania prejudycjalnego. Związek ten polega na tym, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego stanowi podstawę...

II SA/Go 356/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-09-03

o sytuację w której zachodzi potrzeba rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, które ujawniło się i którego rozstrzygnięcie nastąpi w innej sprawie., W ocenie Sądu wskazana...

II SA/Sz 388/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-09-11

instytucji kultury. Kontrola ta nie musi obejmować rozstrzygnięć wstępnych, pod warunkiem, że ostatecznie rozstrzygnięcie podlega kontroli sądowej, a w jego ramach...
ewentualnych rozstrzygnięć wstępnych wydanych na poszczególnych etapach postępowania konkursowego., W świetle powyższego skargę jak niedopuszczalną należało odrzucić...

IV SA/Wr 885/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-06-12

została prawidłowo z uwzględnieniem podstaw prawnych i przy realizacji czynności wstępnych determinujących możliwość powierzenia skarżącemu stanowiska dyrektora szkoły...
skargi, skarżący stwierdził, że podstawę podjęcia zaskarzonej uchwały w części okreslonej w § 1 - nie można uznać wskazanych w części wstępnej uchwały, przepisów ustawy...

VIII SA/Wa 754/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-16

, zgodnie z § 1 ust. 4 rozporządzenia miał możliwość wezwania kandydatkę do przedstawienia oryginału dokumentu., Wskazywał, iż komisja na wstępnym etapie postępowania podejmuje...
w ten sposób kwalifikować. Zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie uznaje się, że nieistotne naruszenia prawa to naruszenia drobne i niedotyczące istoty zagadnienia...

I OSK 968/13 - Wyrok NSA z 2013-09-03

kolejności przedstawił wstępne uwagi dotyczące sytuacji prawnej dyrektora Zespołu Szkół odwołanego uchwałą nr 81/2011. Podkreślił, że jego zatrudnienie nastąpiło...
problematyki związanej z obsadzeniem dyrektora szkoły wymaga precyzyjnego określenia, jaki jest zakres kognicji sądu rozstrzygającego dane zagadnienie. Jednocześnie...

II GSK 284/08 - Wyrok NSA z 2009-03-24

bezpodstawne jest zarzucanie Sądowi I instancji we wstępnej części zarzutu, że błędnie przyjął, iż uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny...
p.p.s.a. przedstawić do rozstrzygnięcia składowi 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości tj.: 'Czy obliczanie...

I SA/Op 221/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-09-04

weryfikacji czynności z dnia 28 lipca 2014 r. (dotacja na jednego ucznia w szkole dla dorosłych). Wyraźnie wskazuje na to część wstępna pisma z dnia 18 listopada 2014 r...
na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, poprzedzającej wniesienie skargi z dnia 21 października 2014 r., czym organ zamierzał - co wprost wynika z części wstępnej tego pisma...

IV SA/Po 878/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-19

uchwałę nr (...) w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych Szpitala. Jak wynika z części wstępnej...
zagadnienie, nie może być już ono ponownie badane. Wprawdzie związanie prawomocnym orzeczeniem odnosi się, co do zasady, tylko do rozstrzygnięcia zawartego w sentencji...

II SA/Op 245/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-09-19

, co rzutuje na wadliwość zaskarżonej uchwały i uzasadnia wyeliminowanie jej z porządku prawnego., Zasadniczą kwestią w rozpoznawanej sprawie jest zagadnienie istnienia...
. Powołanie komisji konkursowej stanowi etap wstępny w całym procesie zmierzającym do wyboru kandydata na stanowisko kierownika podmiotu leczniczego, zasadniczo różniący...