Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Krajowej Administracji Skarbowej X

I OSK 2516/19 - Wyrok NSA z 2019-11-29

tej sprawy art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a było nieprawidłowe. Zagadnienie wstępne w rozumieniu tego przepisu to okoliczność warunkująca rozstrzygnięcie merytoryczne w sprawie będącej...
niż ten, przed którym toczy się postępowanie w głównej sprawie. W literaturze i orzecznictwie wskazuje się, że przez zagadnienie wstępne należy rozumieć kwestie prawne wymagające...

II SA/Wa 162/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-30

, iż przez zagadnienie wstępne rozumie się sytuacje, w której wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie, będącej przedmiotem postępowania, jest uwarunkowane uprzednim rozstrzygnięciem...
, która wymaga zawieszenia postępowania., Zagadnienie wstępne w rozumieniu tego przepisu to okoliczność warunkująca (bądź jeden z warunków) rozstrzygnięcie merytoryczne...

II SA/Wa 1529/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-28

w dacie podejmowania decyzji przez organ pierwszej instancji., Wbrew twierdzeniom zawartym w odwołaniu, w rozpatrywanej sprawie nie występuje również zagadnienie wstępne...
. Z zagadnieniem wstępnym mamy do czynienia wówczas, gdy bez rozstrzygnięcia innego organu lub sądu, nie jest możliwe podjęcie decyzji administracyjnej w konkretnym...

II SA/Wa 1833/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-15

przestępnych, zaś swojej niewinności dowiedzie w toku postępowania karnego. Stąd też w przedmiotowej sprawie występuje zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4...
art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., ponieważ nie występuje tu zagadnienie wstępne, a zatem, nie zachodzi podstawa do zawieszenia postępowania objętego zaskarżoną decyzją do czasu...

II FSK 427/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-16

wówczas, gdy sąd orzekający nie jest władny samodzielnie rozstrzygnąć zagadnienia wstępnego, jakie wyłoniło się lub powstało w toku postępowania sądowego. Z zagadnieniem...
wstępnym mamy do czynienia jedynie wówczas, gdy rozstrzygnięcie sprawy uwarunkowane jest uprzednim rozstrzygnięciem kwestii prawnej. Nie powstaje w przypadku...

II FSK 428/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-16

wówczas, gdy sąd orzekający nie jest władny samodzielnie rozstrzygnąć zagadnienia wstępnego, jakie wyłoniło się lub powstało w toku postępowania sądowego. Z zagadnieniem...
wstępnym mamy do czynienia jedynie wówczas, gdy rozstrzygnięcie sprawy uwarunkowane jest uprzednim rozstrzygnięciem kwestii prawnej. Nie powstaje w przypadku...

V SA/Wa 582/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-11

postępowaniu sądowoadministracyjnym. W takim przypadku w sprawie występuje zagadnienie wstępne, którego uprzednie rozstrzygnięcie może wpływać na wynik postępowania (por...

III SA/Wa 1051/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-01

, transakcjom przeprowadzonym w badanej sprawie. Bez względu na etap analizowanej sprawy, elementy wymienione w art. 119b mają charakter quasi zagadnień wstępnych, badanych...
przeprowadzonym w badanej sprawie. Bez względu na etap analizowanej sprawy, elementy wymienione w art. 119b mają charakter quasi zagadnień wstępnych, badanych przez Szefa...

II FSK 421/18 - Wyrok NSA z 2019-12-20

nieistniejący - art. 125 pkt 1 p.p.s.a.), bowiem rozstrzygnięcie kwestii warunków zabudowy nie stanowiło zagadnienia wstępnego, od którego zależało rozstrzygnięcie...

III SA/Wa 1402/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-17

może stanowić zagadnienie wstępne wpływające na rozpatrzenie niniejszej sprawy., Po rozpoznaniu ww. wniosku spółki, postanowieniem z [...] lutego 2021 r. na podstawie art. 201...
., W sposób czytelny wyjaśnił powyższe zagadnienie Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 25 marca 2021 roku (sygn. akt I FSK 1702/20). Stwierdził w tym orzeczeniu, że postępowanie...
1   Następne >   +2   +5   11