Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

I SA/Wa 1104/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-19

Morskiej wskazał, że zagadnienie wstępne należy rozumieć jako kwestię prawną, która wyłania się w toku postępowania administracyjnego i jej uprzednie rozstrzygnięcie leży...
administracyjny prawidłowości postanowienia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] września 2011 r., stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu...

VII SA/Wa 1044/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-10

własności nieruchomości ma wpływ na zakres rozstrzygnięcia tej sprawy i stanowi tzw. istotne zagadnienie wstępne, o jakim mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. W uzasadnieniu...
[...] utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie., W uzasadnieniu organ odwoławczy wskazał, że zagadnienie wstępne dotyczy sytuacji, kiedy rozstrzygnięcie merytoryczne sprawy...

I SA/Wa 406/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-22

jego niezastosowanie i przyjęcie, iż w sprawie nie istnieje zagadnienie wstępne wymagające rozstrzygnięcia przez sąd administracyjny, od którego uzależnione jest rozstrzygnięcie...
Administracyjnym, w R. stanowi właśnie takie zagadnienie wstępne., Podniósł, że przedmiotem postępowania odwoławczego toczącego się przed Wojewodą [...] jest decyzja...

I SA/Wa 351/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-22

jego niezastosowanie i przyjęcie, iż w sprawie nie istnieje zagadnienie wstępne wymagające rozstrzygnięcia przez sąd administracyjny, od którego uzależnione jest rozstrzygnięcie...
Administracyjnym, w R. stanowi właśnie takie zagadnienie wstępne., Podniósł, że przedmiotem postępowania odwoławczego toczącego się przed Wojewodą [...] jest decyzja...

I SA/Wa 405/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-22

i przyjęcie, iż w sprawie nie istnieje zagadnienie wstępne wymagające rozstrzygnięcia przez sąd administracyjny, od którego uzależnione jest rozstrzygnięcie w niniejszej...
w R. stanowi właśnie takie zagadnienie wstępne., Podniósł, że przedmiotem postępowania odwoławczego toczącego się przed Wojewodą [...] jest decyzja o wygaśnięciu trwałego...

VI SA/Wa 3524/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-01

obecnej nie została zakończenie, a z uwagi na jego charakter, stanowi ono zagadnienie wstępne w stosunku do postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej...
majątkowego, zarzucił organowi, że ten nie wypowiedział się o tym związku jako zagadnieniu wstępnym. Organ, pominął również kwestie, zbieżności przedmiotowego postępowania...

I SA/Wa 242/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-13

prawne (por. wyrok WSA w Krakowie z 19 marca 2008 r. sygn. akt I SA/Kr 1256/07, LEX nr 485817)., Minister podkreślił, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4...
przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym., Wydanie prawomocnego rozstrzygnięcia w sprawie toczącej się przed Wojewódzkim Sądem...

VI SA/Wa 1706/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-22

wniosła o zawieszenie przedmiotowego postępowania do czasu wyjaśnienia przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zagadnień wstępnych m.in. rozpatrzenia...
. Ewentualne naruszenie prawa, na co wskazuje Skarżąca nie jest zagadnieniem wstępnym, którego wystąpienie powinno doprowadzić do zawieszenia prowadzonego postępowania. W związku...

I OSK 108/15 - Wyrok NSA z 2016-12-07

przed sądem wieczystoksięgowym stanowi zatem zagadnienie wstępne mające wpływ na wynik sprawy o ustalenie odszkodowania. Z uwagi na to organ ustalający odszkodowanie...
rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a wspomnianym zagadnieniem wstępnym. Związek ten winien zaś charakteryzować się tego rodzaju zależnością, że bez rozstrzygnięcia...

IV SA/Wa 2785/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-27

Kultury i Dziedzictwa, która została następnie uchylone. Kwestia wpisu zespołu do rejestru zabytków stanowi ponadto zagadnienie wstępne, które wyrokiem Sądu z dnia 22...
decyzje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, skutkiem czego, zdaniem wnioskodawców, zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez sąd odmiennie od oceny...
1   Następne >   +2   +5   +10   14