Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa X

IV SA/Wa 1644/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-22

Europejskiej, co do skargi oznaczonej nr [...], [...] [...], [...], jest zagadnieniem wstępnym w przedmiotowej sprawie i winno skutkować zawieszeniem postępowania. Pomiędzy...
dyrektywy nie można uznać za zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 kpa. Stanowisko to byłoby wyłącznie opinią, której treścią organ administracji nie byłby...

II SA 991/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-06-23

zagadnienia wstępnego przez sąd, przez jego niezastosowanie, co w zaistniałym w sprawie stanie faktycznym oznacza konieczność uprzedniego prawomocnego stwierdzenia naruszenia...
rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego., Na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia [...] lutego 2003 roku Spółka z o.o. G. złożyła skargę...

OSK 1470/04 - Postanowienie NSA z 2005-05-19

, gdyby uznać, że kwestia legalności wprowadzonego do obrotu materiału siewnego nie stanowiła w sprawie zagadnienia wstępnego, to i tak organy administracji naruszyły w sprawie...
konieczność rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, a także przyjęciu przez Sąd za organem, że w sprawie miało miejsce wprowadzenie do obrotu materiału siewnego nieznanego...

IV SA/Wa 1711/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-29

generis zagadnienie wstępne., Wskazać jednak należy, iż w sytuacji oczywistości braku legitymacji procesowej podmiotu odwołującego się będziemy mieć do czynienia...
obejmuje proces trójfazowy. Na fazę pierwszą składają się czynności wstępne tj. badanie odwołania pod względem formalnym. Drugą fazą będzie rozpoznanie odwołania pod względem...

IV SA/Wa 1447/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-02-14

do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego dotyczącego kwestii nieprawidłowej implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów art. 3 ust. 2 Dyrektywy...
w Luksemburgu o wydanie orzeczenia wstępnego w celu ustalenia, czy przepisy art. 37 ust. 1 i 4, art. 61, art. 64 oraz art. 108 ust. 1 ustawy o ochronie roślin są zgodne...

II OSK 329/16 - Wyrok NSA z 2017-10-27

bez uprzedniego zawiadomienia. Twierdzenie o korzystaniu z usług doradczych (brak nawet dowodu na fatyczne korzystanie z tych usług) jest bardzo wstępnym etapem planowania zamiaru...
pomiarów 'starej metody' z obowiązującą 'nową metodą', albowiem określają one zagadnienia ściśle techniczne, dla oceny których wymagane są wiadomości specjalne;, II...