Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej X

III OSK 2860/21 - Wyrok NSA z 2021-01-29

istnieć związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym. W przypadku braku takiego związku zawieszenie postępowania...
, zagadnieniem wstępnym jest tylko taka kwestia, która uniemożliwia wydanie rozstrzygnięcia w danej sprawie. Natomiast to, że wynik innego postępowania może mieć wpływ na treść...

IV SA/Wr 229/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-25

ten polega na tym, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego stanowi podstawę rozstrzygnięcia sprawy głównej (zob. wyroki NSA: z 8.07.2008r. II OPSK 792/07; z 26.10.2005 r...

IV SA/Po 793/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-30

wyjaśnienia jest sprawa kto jest spadkobiercą, jakiej wielkości ma udział w spadku, istnienie i ważność ewentualnego testamentu itd. Jest to zagadnienie wstępne...
lub jego małżonka lokalu mieszkalnego lub domu, o którym mowa w pkt 2., Organ wezwał wnioskodawcę do odpowiedniego wystąpienia o rozstrzygnięcie zagadnienia postępowania...

II SA/Po 876/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-03-26

w areszcie od [...].2009 r. został przesunięty na inne stanowisko służbowe. Wcześniej, po wstępnym przeszkoleniu dwukrotnie zmieniał oddział mieszkalny gdyż nie radził...
wychowawcy działu penitencjarnego aresztu śledczego z dniem [...].2008 r. W dniu [...].2008 r. skarżący ukończył szkolenie wstępne funkcjonariusza Służby Więziennej, a komisja...

III OSK 3612/21 - Wyrok NSA z 2021-07-13

. Postępowanie odwoławcze sensu stricto, tj. postępowanie przed organem odwoławczym, składa się z trzech faz: fazy wstępnej, fazy postępowania wyjaśniającego, fazy wydania...
decyzji. W fazie wstępnej organ odwoławczy jest obowiązany ocenić, czy odwołanie jest dopuszczalne i czy zostało wniesione w terminie. Skoro niedopuszczalne jest odwołanie...

III SA/Łd 667/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-11-27

egzaminu zgłaszane jest zapotrzebowanie odnośnie konieczności odbycia przez funkcjonariusza szkolenia wstępnego trwającego 3 tygodnie. Szkolenie wstępne może się więc odbyć...
. Funkcjonariusz nowoprzyjęty do służby nie ma żadnych uprawnień, podlega wstępnej adaptacji zawodowej, trwającej 28 dni zakończonej egzaminem wewnętrznym. Dopiero po zaliczeniu...

IV SA/Wr 511/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-01-20

służbowej., W dniu 8 października 2014 r. pomimo ukończenia szkolenia wstępnego, skarżący wykazał się brakiem znajomości obowiązujących przepisów niezbędnych...
w służbie. Organ II instancji wskazał odnosząc się do powyższego zarzutu, że niemal od ukończenia przez skarżącego szkolenia wstępnego, w związku z nieznajomością...

I OSK 2191/15 - Wyrok NSA z 2015-12-16

2013r. został mianowany na stanowisko strażnika Zakładu Karnego we [..] na okres służby przygotowawczej. W dniu 13 grudnia 2013r. odbył szkolenie wstępne i uzyskał ocenę...
osobowych wynika, iż w dniu 13 grudnia 2013 r. wydano zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wstępnego funkcjonariuszy służby więziennej z oceną z egzaminu poprawną...

II SAB/Op 24/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-03-23

skarżącego (w rozpoznawanej sprawie z tym ostatnim żądaniem również nie wystąpiono)., W pierwszym rzędzie należy podkreślić, w ślad za wstępnym wywodem uzasadnienia...
skargowego (Dział VIII K.p.a.) nie ma zastosowania art. 73 § 1 K.p.a., który to przepis normuje zagadnienia związane z prawem wglądu strony postępowania administracyjnego...

II SAB/Op 40/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-10

odpowiedniej sumy pieniężnej na rzecz skarżącego (w rozpoznawanej sprawie z tym ostatnim żądaniem nie wystąpiono)., W pierwszym rzędzie należy podkreślić, w ślad za wstępnym...
normuje zagadnienia związane z prawem wglądu strony postępowania administracyjnego w akta sprawy oraz prawem sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Dokumenty...
1   Następne >   2