Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Górniczy X

II SA/Gl 1149/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-12-06

Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia dotyczącego uzgodnienia warunków zabudowy oddala...
skargę. Prowadząc postępowanie z wniosku K. Z. i A. K. o ustalenie warunków zabudowy dla budowy domu jednorodzinnego na działce nr 2 w I. przy ul. [...], Burmistrz...

II SA/Gl 1300/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-04-08

postępowaniem w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. 'rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej na działce...
istnieje możliwość zapoznania się z aktami., Postanowieniem z dnia [...]r. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w K. uzgodnił warunki zabudowy dla przedmiotowej inwestycji...

II SA/Gl 1168/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-03-24

W. S. o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na cele mieszkalne oraz przebudowie dachu...
i górnicze., Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego zawiadomił strony pismem z [...] r. o prowadzonym postępowaniu w sprawie uzgodnienia warunków zabudowy dla inwestycji...

II SA/Gl 855/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-05-13

. Postanowieniem z dnia [...]r., Nr [...], Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w K. uzgodnił warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie...
decyzji o warunkach zabudowy, zaś na podstawie art. 64 ust. 1 u.p.z.p. przepisy o uzgodnieniu z organem nadzoru górniczego realizacji inwestycji celu publicznego stosuje...

II SA/Gl 1214/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-12-20

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi 'A Sp. z o.o. w K. na postanowienie 'A' w K. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie warunków zabudowy...

III SA/Gl 1745/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-07-07

w związku z planowaną inwestycją. Na dowód tych twierdzeń okazał decyzję Wójta Gminy B. z 14 listopada 2018 r., znak: [...], o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji...
. warunki zabudowy, które są niezbędne do opracowania dokumentacji - projektu budowlanego i złożenia wniosku o pozwolenie na budowę., W dniu 5 listopada 2019 r. pracownicy...

II SA/Ka 600/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-02-25

na postanowienie Prezesa [...] w K. z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie uzgodnienia w sprawie o warunki zabudowy terenu umarza postępowanie sądowe SW Pismem procesowym z dnia...

II SA/Gl 902/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-22

Górniczego w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji w sprawie warunków zabudowy terenu oddala skargę. Postanowieniem z dnia [...] r...
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 106 kpa, uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy...

II SA/Gl 180/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-07-09

Urzędu Górniczego w K. z dnia [...] r. nr L.dz. [...] w przedmiocie warunków zabudowy terenu oddala skargę. Postanowieniem z dnia [...] r., Nr [...], Dyrektor [...] w K...
. uzgodnił warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie [...] z [...] na działce [...], obr. [...] P. w rejonie ul. [...] w K.. Jako podstawę prawną...

II SA/Gl 829/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-07-27

do Okręgowego Urzędu Górniczego w K. o określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedmiotowej inwestycji w oparciu o przepisy szczególne. Poinformował...
przestrzennym (Dz. U. 1999, nr 15, poz. 139 z późn. zm.)., Postanowieniem z dnia [...] r. nr [...] Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w K. uzgodnił warunki zabudowy...
1   Następne >   +2   +5   7