Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Insfrastruktury i Budownictwa X

IV SA/Wa 3714/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-20

była decyzja o warunkach zabudowy. To zaś spowodowało zaniżenie kwoty przyznanego jej odszkodowania. Ponadto pani N. podniosła w odwołaniu, że organ I instancji niesłusznie...
Gminy T. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia [...] czerwca 2008 r. dla inwestycji polegającej na zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej...

IV SA/Wa 1451/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-14

i Budownictwa z dnia [...] marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej o ustaleniu warunków zabudowy oddala skargę I. Przedmiotem zaskarżenia...
1 k.p.a. decyzji Prezydenta Miasta [...] nr [...] z [...] lutego 2014 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: 'Budowa budynku mieszkalnego...

IV SA/Wa 3093/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-27

Infrastruktury i Budownictwa z dnia [...] 2016 r. nr [....] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem...
dotyczącej odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: 'Budowa budynku biurowego z częścią magazynową, stacją transformatorową 15/0,4 kV...

IV SA/Wa 932/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-24

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która zezwalała na budowę siedliska rolniczego (budynek mieszkalny jednorodzinny z zabudowaniami gospodarczymi). Powyższa...
tam przeznaczenie nieruchomości. W związku z powyższym przeznaczenie planistyczne wycenianej nieruchomości powinno odpowiadać treści decyzji o warunkach zabudowy...

IV SA/Wa 1451/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-15

odmowy uchylenia decyzji ostatecznej o ustaleniu warunków zabudowy postanawia: - przyznać radcy prawnemu P.Z. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
odmowy uchylenia decyzji ostatecznej o ustaleniu warunków zabudowy., Okręgowa Izba Radców Prawnych w [...] wyznaczyła radcę prawnego P.Z. pełnomocnikiem skarżącej., Wyrokiem...

IV SA/Wa 1451/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-20

Infrastruktury i Budownictwa z dnia [...] marca 2016 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ustalającej warunki zabudowy postanawia: przyznać radcy prawnemu P...
wymienionej na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia [...] marca 2016 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ustalającej warunki zabudowy...

IV SA/Wa 2376/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-23

, że w dniu 30 marca 2011 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie schroniska dla bezdomnych zwierząt...
. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie schroniska dla bezdomnych zwierząt, następnie pismem...

IV SA/Wa 1451/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-21

Infrastruktury i Budownictwa z dnia [...] marca 2016 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ustalającej warunki zabudowy postanawia: przyznać prawo pomocy...

I OSK 2309/19 - Wyrok NSA z 2022-02-17

200kV została rozebrana, a w jej miejsce nie powstałaby nowo wybudowana linia 400kV, to dla przedmiotowej nieruchomości mogłaby zostać wydana decyzja o warunkach zabudowy...
wynikające z ww. dokumentów, a nie tak jak to uczynił biegły B. K. z możliwej do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej. Z uwagi na błędy...

IV SA/Wa 1244/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-18

(bez uwzględnienia ustaleń planistycznych studium wprowadzających cel publiczny) decydują warunki zabudowy i zagospodarowania terenu uzyskiwane w formie decyzji indywidualnej...
i na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zostały przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne. Uwzględniając ten fakt oraz zasadę dobrego sąsiedztwa...
1   Następne >   +2   +5   +10   30