Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celnego X

I SAB/Łd 2/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-04-23

. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zasądzić od Naczelnika Urzędu Celnego II w Ł. na rzecz strony skarżącej kwotę 100 (stu ) złotych tytułem zwrotu kosztów...
postanowienie o umorzeniu postępowania gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe., Postępowanie sądowoadministracyjne staje się bezprzedmiotowe...

II SAB/Rz 27/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-08-19

. J. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PKS 'T.' z siedzibą w T. na bezczynność Naczelnika Urzędu Celnego w P., -postanawia- 1) umorzyć postępowania...
sądowoadministracyjne, 2) oddalić wniosek o zasądzenie kosztów postępowania od Naczelnika Urzędu Celnego w P. M. J. w piśmie z dnia 4 lipca 2005r., wniósł o umorzenie postępowania...

I SAB/Bd 4/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-12-19

skargi za dopuszczalne i umorzył postępowanie na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U....
Nr 153, poz. 1270 ze zm.)., Ponadto pełnomocnik skarżącej, wniósł o zasądzenie zwrotu kosztów zastępcy procesowego., Sąd zważył, że umorzenie postępowania nastąpiło wskutek...

I SAB/Bd 9/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-12-22

sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w G.-D. na bezczynność Naczelnika Urzędu Celnego w T. w przedmiocie wszczęcia postępowania postanawia: umorzyć postępowanie Pismem...
, co następuje:, Postępowanie należało umorzyć, jako bezprzedmiotowe., Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...

III SA/Gd 25/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-01-14

na oryginałach poświadczeń rejestracji automatów do gier o niskich wygranych postanawia 1) umorzyć postępowanie w sprawie, 2) zwrócić skarżącej 'A' Spółce z ograniczoną...
do wydania postanowienie o umorzeniu postępowania., Wobec powyższego, Sąd na mocy art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...

IV SAB/Gl 72/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-01-24

niejawnym sprawy ze skargi P. L. na bezczynność Naczelnika Urzędu Celnego w C. w przedmiocie informacji publicznej postanawia: umorzyć postępowanie Skarżący pismem z dnia...
, to Sąd stosownie do postanowień art. 161 § 1 pkt 1 P.p.s.a umorzył postępowanie. ...

I SAB/Ol 4/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-11-13

. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym; 2. zwrócić skarżącemu kwotę 50 (pięćdziesiąt) złotych tytułem połowy uiszczonego wpisu sądowego. Pismem z dnia...
. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz.1270 ze zm.) orzekł jak w sentencji. O kosztach orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 2 powołanej...

III SAB/Po 9/06 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2006-09-27

w części dotyczącej przeznaczenia celnego postanawia I. umorzyć postępowanie w sprawie II. zwrócić skarżącemu uiszczony wpis w kwocie 100,00 ( sto ) złotych...
1 pkt. 1 ustawy z dnia 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zmian.) umorzył postępowanie w niniejszej sprawie...

III SAB/Po 3/05 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2005-04-15

za dopuszczalne, Sąd na podstawie art. 60 i art. 161 §1 pkt 1 ustawy z dnia 30.08.2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,poz 1270 ze zmian.) umorzył...
postępowanie w sprawie 2. zwrócić skarżącej uiszczony wpis w kwocie 100,00 zł /-/W. Długaszewska Pismem z dnia [...].03.2005r. pełnomocnik skarżącej M.T. złożył oświadczenie...

VIII SA/Wa 1051/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-20

terminu do wniesienia zastrzeżeń do protokołu kontroli automatu do gier o niskich wygranych i eksperymentu postanawia : 1. umorzyć postępowanie sądowe 2. zasądza...
p.p.s.a. orzeczono o umorzeniu postępowania., O kosztach orzeczono na podstawie art. 201 § 1, 205 p.p.s.a. oraz § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra...
1   Następne >   +2   +5   +10   14