Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X
  • Symbol

II SAB/Łd 106/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-07-30

o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi; 2. zwrócić z funduszu Skarbu Państwa...
. wyjaśnił, że organ uwzględnił wniosek strony i wygasił zezwolenie na zbieranie odpadów oraz umorzył postępowanie w przedmiocie zmiany tego zezwolenia. Wobec powyższego...

II SAB/Bk 10/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-02-09

a w i a umorzyć postępowanie w sprawie Skarżący Prokurator Prokuratury Rejonowej w Ł. wniósł skargę na bezczynność Starosty Ł. w przedmiocie cofnięcia G. J. uprawnień...
skargi i umorzenie postępowania. Podniósł, że w sprawie nie zachodzą przesłanki wskazujące na jego bezczynność, albowiem na skutek wniosku Prokuratury Rejonowej w Ł. sygn...

II SA/Gl 436/22 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2022-05-26

. Wobec tego organ wniósł o umorzenie postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość., W wiadomości e-mail z dnia 6 kwietnia 2022 r. pełnomocnik skarżących podał...
, że organ uwzględnił skargę., Nadto, pismem z dnia 13 kwietnia 2022 r. skarżący wnieśli o umorzenie postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje...

II GSK 1743/18 - Wyrok NSA z 2018-12-05

. 105 § 1 kpa, poprzez niezasadne odstąpienie przez organ I instancji od umorzenia postępowania administracyjnego w sytuacji, kiedy doszło do przedawnienia zarówno prawa...
z rozstrzygnięciem NSA w sprawie sygn. akt Il GSK 268/15, pismem z 2 stycznia 2017 r. pełnomocnik spółki wniósł o umorzenie postępowania w sprawie ustalenia opłaty...

II SA/Lu 271/23 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2023-05-17

niejawnym sprawy ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na decyzję Starosty Bialskiego z dnia 22 marca 2022 r. nr RS.6241.6.2021.FK w przedmiocie umorzenia postępowania...
w sprawie sporządzenia przeglądu ekologicznego p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie sądowe. Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Sądu decyzję Starosty Bialskiego z dnia...

III SAB/Lu 18/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-01-07

o umorzenie postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w dniu [...] stycznia 2015 r. (nr [...]) w sprawie wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków dotyczącej...
skarżącą o braku podstaw do wydania decyzji o umorzeniu postępowania. Organ stwierdził, że w sprawie nie wystąpiły okoliczności mogące świadczyć o bezprzedmiotowości...

II SAB/Bk 11/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-02-14

do kierowania pojazdami silnikowymi p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym; 1 U Z A S A D N I E N I E, W dniu [...] grudnia 2005 r...
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd zobligowany jest do wydania postanowienia o umorzeniu postępowania, w następujących przypadkach...

II SO/Łd 16/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-01-26

zwrotu wypłaconego odszkodowania p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi. LS Pismem z dnia 28 sierpnia 2015r. T. i K. P...
administracyjną w sprawie. Wnioskodawcy wnieśli o umorzenie postępowania., Do powyższego stanowiska przyłączył się organ, który również wniósł o umorzenie postępowania...

II SA/Op 344/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-09-23

publicznej postanawia 1) umorzyć postępowanie, 2) zwrócić skarżącemu T. B. wpis sądowy od skargi w wysokości 100 (sto) złotych. Starosta Krapkowicki pismem z dnia 27 kwietnia...
. 161 § 1 P.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę (pkt 1). Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść...

II SAB/Kr 223/22 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2022-12-30

niejawnym skargi S. M. na bezczynność Starosty Nowotarskiego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia umorzyć postępowanie sądowe. S. M. złożył...
. cofnął skargę, wnosząc o umorzenie postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył co następuje:, Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100