Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prokurator X

I OZ 774/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-08

o umorzeniu postępowania z wniosku o wymierzenie organowi grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi wraz z aktami sprawy oraz o zasądzeniu od organu na rzecz wnioskodawcy...
postanowienia. Zaskarżonym postanowieniem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku umorzył postępowanie z wniosku J. P. o wymierzenie grzywny Prokuratorowi Okręgowemu w G...

II SAB/Łd 102/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-21

roku sprawy ze skargi D. R. na bezczynność Prokuratora Rejonowego w Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej p o s t a n a w i a: 1. umorzyć postępowanie...
przedstawił stan faktyczny sprawy i wyjaśnił, że pismem z dnia 24 lipca 2012 r. udzielił D.R. żądanych informacji, co do przebiegu prawomocnie umorzonego postępowania...

I OZ 833/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-07

umorzenia postępowania postanawia: oddalić zażalenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2006 r., sygn. akt II SA/Kr 1124/05, odrzucił...
zażalenie P. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 24 lutego 2006 r., w przedmiocie umorzenia postępowania oraz orzekł o zwrocie wpisu...

II SA/Wa 1492/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-15

na nowo lub wznowienie postępowania, a więc gdy zrealizowane zostały ustawowe cele tego etapu postępowania karnego określone w art. 297 § 1 k.p.k. Jednak umorzone...
postępowanie przygotowawcze, w którym nie są wykonywane czynności procesowe, nie może być traktowane jako zakończone w sensie procesowym, gdyż sam fakt jego umorzenia nie wyklucza...

I OSK 1481/17 - Wyrok NSA z 2019-04-26

, a więc gdy zrealizowane zostały ustawowe cele tego etapu postępowania karnego określone w art. 297 § 1 k.p.k. Jednak umorzone postępowanie przygotowawcze, w którym nie są wykonywane...
uzasadniających podjęcie lub wznowienie umorzonego postępowania. Konkludując organ stwierdził, że udostępnienie informacji wskazanych we wniosku prowadzi do kolizji z wymogiem...

III SAB/Gl 99/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-07-30

lub, że naruszenie prawa nie było rażące, mimo że będą podstawy do umorzenia postępowania sądowego w zakresie dotyczącym zobowiązania organu do załatwienia sprawy aktu...
się do organu o udostępnienie na podstawie art. 2 ust. 1 u.d.i.p. informacji w zakresie przesłania odpisu prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania w sprawie...

II SAB/Sz 119/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2021-02-26

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K. na bezczynność Prokuratora Regionalnego w S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: I. umorzyć postępowanie...
nieważności., Stosownie do treści art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a., jeżeli strona skarżąca skutecznie cofnęła skargę, Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania...

IV SAB/Gl 13/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-05-10

Prokuratora Rejonowego w R. w przedmiocie informacji publicznej postanawia: 1) umorzyć postępowanie; 2) zasądzić od Prokuratora Rejonowego w R. na rzecz skarżącego kwotę...
[...] r. zostało doręczone skarżącemu w dniu [...]r., Na rozprawie Prokurator Prokuratury Okręgowej wniósł o umorzenie postępowania z powodu udzielenia skarżącemu żądanej...

IV SAB/Gl 113/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-10-24

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T.K. na bezczynność Prokuratora Rejonowego w W. w przedmiocie informacji publicznej postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe, 2...
o umorzeniu postępowania działając na podstawie art. 161 §1 pkt 1 p.p.s.a. w związku z art. 60 tej ustawy., O zwrocie skarżącemu wpisu sądowego Sąd orzekł z urzędu działając...

II SAB/Wa 61/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-16

postanawia umorzyć postępowanie w sprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie Przedmiotem skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
jest ono skuteczne i wiąże Sąd., W myśl zaś art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 tej ustawy, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę...
1   Następne >   +2   +5   +10   43