Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inne X
  • Symbol

IV SA/Wa 1873/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-03

Środowiska z dnia [...] maja 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę Decyzją z [...] maja 2016r. Nr [...] Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska...
Nr [...] - stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na przedsięwzięcia pn.: ,,Modernizacja linii kolejowej [...] i umorzył postępowanie I instancji...

II SA/Bk 156/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-04-30

oraz 152 § 1 i 2 K.p.a., po rozpatrzeniu zażalenia A. K. orzekł o umorzeniu w całości postępowania odwoławczego., W szerokim uzasadnieniu postanowienia umarzającego...
o umorzeniu postępowania odwoławczego., W skardze wniesionej do sądu administracyjnego na ostateczne postanowienie o umorzeniu postępowania zażaleniowego (określonego...

IV SA/Wa 95/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-21

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego I. oddala skargę; II...
[...] z [...] sierpnia 2011 r. wydaną na podstawie art. 105 § 2 K.p.a. o umorzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla potrzeb...

V SA/Wa 2309/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-22

do Spraw Uchodźców z dnia ... sierpnia 2011r. nr ... w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie o nadanie statusu uchodźcy 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2...
., nr ... o umorzeniu postępowania odwoławczego., Decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym:, R. G., obywatel F., deklarujący narodowość c. w dniu ... września 2009...

II SA/Kr 792/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-09-20

. z dnia 30 kwietnia 2013 r., znak: [....] w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji i umorzenia postępowania odwoławczego uchyla zaskarżoną decyzję...
oraz umorzenia postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej - art. 16 uodip., Udostępnienie informacji publicznej...

II OZ 64/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-15

Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 września 2004 r., 2 V SA 4128/03 o umorzeniu postępowania i o zwrocie połowy wpisu sądowego oraz kosztów zastępstwa adwokackiego w sprawie...
do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w Warszawie postępowania w sprawie, pełnomocnik skarżącego wniósł o umorzenie postępowania skargowego i zasądzenie na rzecz...

II OZ 61/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-15

Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 września 2004 r., sygn. akt 2 V SA 4081/03 o umorzeniu postępowania i o zwrocie połowy wpisu sądowego oraz kosztów zastępstwa adwokackiego...
i umorzyć postępowanie w tej części Pismem z dnia 7 października 2003 r. B. K., pełnomocnik M. K. wniósł skargę na postanowienie Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji...

II OZ 65/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-15

Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 września, sygn. akt 2 V SA 4080/03 o umorzeniu postępowania i o zwrocie połowy wpisu sądowego oraz kosztów zastępstwa adwokackiego w sprawie...
poświadczenia obywatelstwa polskiego p o s t a n a w i a uchylić postanowienie w zaskarżonej części dotyczącej zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego i umorzyć postępowanie...

II OZ 60/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-15

Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 września 2004 r., sygn. akt 2 V SA 4129/03 o umorzeniu postępowania i o zwrocie połowy wpisu sądowego oraz kosztów zastępstwa adwokackiego...
i umorzyć postępowanie w tej części W dniu 15 października 2003 r. M. S., reprezentowany przez radcę prawnego N. K., wniósł skargę na postanowienie Prezesa Urzędu do Spraw...

II OSK 1981/19 - Wyrok NSA z 2019-10-08

Pacjenta z dnia 21 września 2018 r., znak: ... w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów 1. oddala skargę...
z dnia 21 września 2018 r. znak: ... w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów., Wojewódzki Sąd...
1   Następne >   +2   +5   +10   100