Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

II OSK 942/07 - Wyrok NSA z 2008-08-26

ze skargi Ogólnopolskiego Towarzystwa [...] z siedzibą w G. na decyzję Wojewody M. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę...
[...] z siedzibą w G. na decyzję Wojewody z dnia [...]. uchylającą decyzję Prezydenta Miasta W. z dnia [...] o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego...

IV SA/Wa 49/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-02-27

[...] z dnia [...] listopada 2006 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego - skargę oddala - Decyzją z dnia [...] sierpnia 2006...
roku, Nr [...] Prezydent Miasta W. na podstawie art. 105 § 1 kpa umorzył wszczęte na wniosek S. Spółki z o. o. postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie...

IV SA/Po 623/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-10-23

Cofnięcie przez inwestora wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę prowadzi do obligatoryjnego umorzenia postępowania...
umorzenia postępowania administracyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Wojewody Wielkopolskiego na rzecz skarżącej M. M. S. kwotę 500 zł (pięćset złotych...

II SA/Kr 511/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-05-23

r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze A.W. i K.W. na decyzję Wojewody z dnia 11 stycznia 2011 roku, znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego...
postanawia: umorzyć postępowanie sądowe Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd wydaje postanowienie...

II SA/Wr 150/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-09-03

. na decyzję Wojewody D. z dnia [...] stycznia 2020 r. [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dwóch budynków mieszkalnych...
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), umorzył jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia J. J...

II SA/Kr 1358/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-01-09

., znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę skargę oddala. Przedmiotem postępowania...
Nr [...] z dnia 12.11.2012 r. (znak: [...]) wydaną na podstawie art. 105 § l K.p.a., umorzył postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia A. i M. H...

II SA/Ol 1108/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-10-18

'[...]', nr '[...]' w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia na budowę oddala skargę. Z przekazanych Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu...
zrealizowane jesienią 2011r., Z kolei pismem z dnia 23 kwietnia 2012r. J. B. wniósł o umorzenie postępowania w przedmiocie zmiany pozwolenia na budowę., Decyzją z dnia...

II SA/Gd 168/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-06-18

. na decyzję Wojewody z dnia 7 lutego 2014 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2...
, nie było też podstawy do umorzenia postępowania w zakresie ustalenia odszkodowania, gdyż sprawa w tym zakresie nie została wszczęta, na co wskazuje zawiadomienie o wszczęciu postępowania...

II SA/Gd 806/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2005-03-24

ze skargi Wójta Gminy K. na decyzję Wojewody z dnia 27 września 2004 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia umorzyć postępowanie w sprawie...
nr [...] uchylił decyzję z dnia 3 sierpnia 2004 r. nr [...] w całości i umorzył postępowanie administracyjne. Na dowód tego dołączono kserokopię decyzji z dnia 14 lutego 2005...

II OSK 2308/10 - Wyrok NSA z 2012-02-22

., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 13 sierpnia 2010 r., sygn. akt II...
SA/Po 352/10 oddalił skargę J. A. na decyzję Wojewody W. z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego., Wyrok został...
1   Następne >   +2   +5   +10   100