Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji X

V SA/Wa 1956/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-12-04

do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy postanawia: umorzyć postępowanie sądowe Syndyk masy upadłości Z. P. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
[...] zł wraz z odsetkami w wysokości [...] zł., W odpowiedzi na skargę, pełnomocnik organu wniósł o umorzenie postępowania, wywodząc, że na podstawie postanowienia...

V SA/Wa 1482/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-12-18

w sprawie ze skargi B.W. na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia .... lipca 2020 r. nr w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia...
: umorzyć postępowanie sądowe B.W. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia ... lipca 2020 r...

I GSK 1338/20 - Wyrok NSA z 2020-12-17

r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zaległości w płatności opłat abonamentowych oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
., nr [...] w zakresie punktu 1 tej decyzji - w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego, uchylił zaskarżoną decyzję w tej części, tj. w zakresie obejmującym...

I GSK 507/20 - Wyrok NSA z 2020-06-30

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, objętym skargą kasacyjną wyrokiem z 5 listopada 2019 r., sygn...
ją decyzję KRRiT z [...] października 2018 r. o umorzeniu postępowania w przedmiocie umorzenia zaległości w płatności opłat abonamentowych., Sąd pierwszej instancji...

V SA/Wa 1371/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-17

Radiofonii i Telewizji z dnia [...] kwietnia 2019 r. nr [...] w zakresie punktu 1 w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego uchyla zaskarżoną decyzję...
. (...), którą w pkt 1 umorzyła postępowanie administracyjne z wniosku o umorzenie zaległości w płatności opłat abonamentowych wraz z odsetkami za zwłokę w ich uiszczaniu...

V SAB/Wa 31/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-28

niejawnym sprawy ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na bezczynność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie wydania decyzji postanawia: umorzyć postępowanie...
:, Postępowanie w sprawie należało umorzyć., Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270...

V SA/Wa 2722/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-22

terminu do wniesienia odwołania postanawia: - umorzyć postępowanie sądowe. C. K. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Krajowej...
o umorzenie postępowania w związku z uwzględnieniem przez organ skargi w całości w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...

I GSK 888/20 - Wyrok NSA z 2020-11-10

r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego z wniosku o umorzenie zaległości z tytułu opłat abonamentowych oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (dalej: KRRiT) z [...] kwietnia 2019 w zaskarżonej części, tj. w zakresie umorzenia postępowania administracyjnego z wniosku...

V SA/Wa 1134/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-09-08

abonamentowych postanawia: umorzyć postępowanie sądowe B. B. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję opisaną w komparycji niniejszego...
lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania...

V SA/Wa 1992/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-13

Radiofonii i Telewizji z dnia [...] września 2019 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oraz umorzenia zaległości w płatności opłaty abonamentowej 1. uchyla...
umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego zaległości za okres od dnia 1 stycznia 2013 r., do dnia 30 kwietnia 2018 r. Przedmiotem skargi wniesionej przez T. K...
1   Następne >   +2   +5   +10   65