Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Izba Skarbowa X

I SA/Bk 774/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-12-14

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia o odmowie umorzenia postępowania egzekucyjnego...
i umorzenia postępowania w sprawie umorzenia ww. postepowania egzekucyjnego oddala skargę W związku z prowadzonym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. postępowaniem...

I SA/Kr 1611/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-01-24

stycznia 2007r., sprawy ze skargi K. B., na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia 4 października 2004r Nr [...], w przedmiocie umorzenia postępowania...
Skarbowej po rozpoznaniu zażalenia K. B. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego odmawiające umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu...

I SA/Bk 474/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-10-03

Społecznych Oddział w B. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] maja 2018 r. nr [...] w przedmiocie częściowego umorzenia postępowania...
., dalej powoływana jako u.p.e.a.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w B. umorzył postępowanie egzekucyjne prowadzone na podstawie ww. tytułów wykonawczych., W uzasadnieniu...

I SA/Kr 345/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-05-31

na rozprawie w dniu 31 maja 2007r., sprawy ze skargi K. S., na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia [...] nr [...], w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego...
, uchyla zaskarżone postanowienie. Wnioskiem z dnia [...] maja 2005 r. zobowiązany K. S. wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego K. o umorzenie postępowania egzekucyjnego...

I SA/Łd 1987/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-01-15

odmowy umorzenia postępowania podatkowego 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Pierwszego Urzędu Skarbowego Ł.- G. z dnia [...] Nr [...], 2...
. [...] , strona pismem z dn.[...] wystąpiła o umorzenie postępowania w powyższej sprawie tj. wydania decyzji na podstawie art. 208 Ordynacji podatkowej. W uzasadnieniu...

III SA 785/02 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-01-14

w W. z dnia [...] lutego 2003 r. Nr [...] w przedmiocie : umorzenia postępowania egzekucyjnego p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie sądowe Pismem z dnia 12 stycznia...
2004r. skarżąca wniosła o umorzenie postępowania sądowego. wobec czego na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...

I SA/Bk 782/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-12-04

. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] sierpnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia jako bezprzedmiotowego postępowania wszczętego...
wnioskiem w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę I. Rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym:, 1. Pismem z 5 lutego 2020 r...

III SA 2080/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-01-30

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. Z. na decyzję Izby Skarbowej w W. z dnia [...] lipca 2003 r. Nr [...] w przedmiocie : umorzenia postępowania administracyjnego p o s t...
a n a w i a umorzyć postępowanie sądowe W dniu [...] maja 2003 r. Urząd Skarbowy w S. wydał postanowienie nr [...] w sprawie zaliczenia zwrotu nadpłaty w podatku...

I SA/Bk 777/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-11-27

. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] sierpnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego w sprawie...
w mocy postanowienie Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w B. z [...] lipca 2020 r. nr [...] w części dotyczącej odmowy M. B. umorzenia postępowania...

I SA/Bk 1/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-01-20

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] listopada 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów...
. 1427 ze zm., dalej jako: 'u.p.e.a.'), wniósł o umorzenie postępowania egzekucyjnego, gdyż w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100