Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej X

III SAB/Kr 21/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-07-01

sadowych rzecznikowi dyscyplinarnemu postanawia: umorzyć postępowanie o przyznanie prawa pomocy wywołane wnioskiem skarżącego. Po przesłaniu skarżącemu urzędowego formularza...
albo postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego., Mając na uwadze powyższe zważyć należało co następuje:, Zgodnie z art. 249a ppsa postępowanie w sprawie przyznania prawa pomocy...

II GSK 311/19 - Wyrok NSA z 2019-05-10

w [...] w przedmiocie zawieszenia tymczasowego w wykonywaniu czynności zawodowych 1. umorzył postępowanie sądowe w zakresie zobowiązania Okręgowej Rady Adwokackiej w [...] do wydania aktu; 2...
i 2 p.p.s.a. w zw. z art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. z art. 104 § 1 k.p.a. poprzez przyjęcie dopuszczalności orzekania w przedmiocie umorzenia postępowania sądowego...

I OSK 1644/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-01

, odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 u.d.u.p. przez organ władzy...
decyzji w sprawie odmowy udostępniania informacji lub umorzenia postępowania (zob. wyrok NSA z dnia 10 stycznia 2014 r., I OSK 1967/13; wyrok NSA z dnia 6 grudnia 2012 r...

II SAB/Ol 86/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-02-16

oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji. Do rozstrzygnięć...
podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji, niebędących organami władzy publicznej, o odmowie udostępnienia informacji oraz o umorzeniu postępowania o udostępnienie...

I OSK 447/15 - Postanowienie NSA z 2016-10-21

ustawy stanowi, że odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ...
, jeżeli skarga ulegała odrzuceniu albo istniały podstawy do umorzenia postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym, Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem...

III SAB/Kr 27/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-05-26

listopada 2018 r. do 11 września 2019 r. pod sygn. [...] i zostało zakończone umorzeniem postępowania 'z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających przyjęcie...
(słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. M. W. (dalej także jako: skarżąca) złożyła wniosek o wpis na listę adwokatów...

III SA/Kr 456/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-05-24

decyzji Dziekana Okręgowej Izby Adwokackiej z dnia [...] 2011r. i umorzenia postępowania., W odpowiedzi na skargę Okręgowa Rada Adwokacka wniosła o odrzucenie skargi...
kolejności bada czy sprawa podlega jego kognicji., Zgodnie z treścią art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz...

III SO/Kr 14/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-02-23

tego Organu., Samo złożenie po wniesieniu wniosku, skargi wraz z odpowiedzią na skargę nie stanowi podstawy do umorzenia postępowania sądowego na podstawie art. 161 § 1...
. Wskazano, że dla reprezentowania skarżącego w postępowaniu przed WSA w Krakowie w sprawie I SA/Kr 546/08 wyznaczono pełnomocnika z urzędu w osobie prof. B. G., która 2.04.2009...

III OSK 1076/21 - Wyrok NSA z 2022-04-13

wyroku w całości i odrzucenie skargi, ewentualnie umorzenie postępowania zaś w przypadku, gdyby Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że Wyższy Sąd Dyscyplinarny posiada...
Adwokatury na rzecz strony skarżącej zwrot kosztów postępowania (pkt 4). W uzasadnieniu wskazano na następujący stan faktyczny i prawny sprawy:, Pismem z dnia 10 maja...

III SA/Kr 394/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-11-24

podejmując uchwałę o umorzeniu postępowania wszczętego zażaleniem skarżącego na bezczynność ORA w zakresie rozpoznania jego odwołania od decyzji Dziekana. Skarżącego dziwi...
' podporządkowanej Dziekanowi ORA, a rozstrzygnięcie wniosku o wyrażenie zgody na zatrudnienie aplikanta adwokackiego nie zapada w trybie przepisów Kodeksu postępowania...
1   Następne >   2