Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

II SA/Kr 1261/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-03-16

Mieszkaniowej w K. z dnia 11 kwietnia 2002 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzającą je postanowienie...
C. K., utrzymał w mocy postanowienie Dyrektora Oddziału Terenowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w G. z dnia [...] listopada 2001r. w sprawie umorzenia postępowania...

I SAB/Wa 239/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-02-08

: umorzyć postępowanie sądowe. Pismem z dnia 26 lipca 2005 r. J. W. wniosła skargę na bezczynność Dyrektora [...] w W. w przedmiocie potwierdzenia przydziału lokalu mieszkalnego...
nr [...], którą umorzył postępowanie przedmiocie potwierdzenia przydziału lokalu mieszkalnego nr [...] przy ul. [...] w W., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył...

II SA/Lu 459/03 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-02-04

Oddział Rejonowy z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie : umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej nabycia uprawnień do lokalu mieszkalnego p o s t a n...
a w i a umorzyć postępowanie. Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej decyzją z dnia [...] Nr [...] stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji Dyrektora Oddziału Rejonowego...

II SA/Lu 931/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-09

[...] Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie przydziału osobnej kwatery stałej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
Mieszkaniowej z dnia [...] nr [...], w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przydziału osobnej kwatery stałej w garnizonie R.;, utrzymano w mocy decyzję organu...

III SO/Lu 49/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-02-23

kwatery stałej i przekwaterowania do kwatery zastępczej p o s t a n a w i a : umorzyć postępowanie. Skarżący w dniu 30.01.2004r. wniósł skargę na decyzję Dyrektora...
utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Stosownie zaś do art.161 § 1 pkt. 1 powołanej ustawy sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania...

II SA/Lu 405/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-02-11

Mieszkaniowej Oddział Rejonowy z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie nabycia uprawnień do zajmowanego lokalu uchyla zaskarżoną...
decyzję w całości i umorzył postępowanie I i II instancji., W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia wskazano, że w przedmiotowej sprawie brak było podstaw do wydania decyzji...

I OSK 1730/15 - Wyrok NSA z 2016-01-05

zarzut uprzedniego wyeliminowania z obrotu prawnego postanowienia o zastosowaniu środka egzekucyjnego oraz umorzenia postępowania egzekucyjnego. Dodatkowo organ wyjaśnił...
., Ponadto postanowieniem z dnia 8 maja 2008 r. Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej we Wrocławiu umorzył postępowanie egzekucyjne w sprawie...

I SA 1491/03 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-02-26

w O. decyzją umorzył postępowanie z wniosku G. J. w sprawie przydziału kwatery w garnizonie O. Stwierdził bowiem, że z uwagi na utratę mocy przepisów umożliwiających zamiany...
kwater stałych dla emerytów wojskowych, postępowanie stało się bezprzedmiotowe, co pozwoliło organowi na podstawie art.105 § l kpa umorzyć postępowanie., Dyrektor...

I SA/Wa 14/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-02-03

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia terminu do wniesienia odwołania postanawia: umorzyć postępowanie Strona skarżąca cofnęła skargę pismem złożonym w Sądzie 21 stycznia 2004r. Cofnięcie...
to obliguje Sąd do umorzenia postępowania sądowoadministracyjnego na zasadzie art. 161 § 1 pkt. 1 ustawy z 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami...

I SA/Wa 694/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-23

Nr [...] w W. Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia [...] maja 2003 r., [...], w sprawie umorzenia postępowania w przedmiocie przydziału M.M. osobnej kwatery stałej...
wybranej miejscowości., W świetle powyższych przepisów postępowanie wszczęte na wniosek M. M. o zamianę kwatery stałej stało się bezprzedmiotowe i zostało umorzone...
1   Następne >   +2   +5   9