Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalny Służby Więziennej X

II SA/Ol 524/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-10-07

ta nie jest mu już potrzebna i wniósł o umorzenie postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:, Stosownie do art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...
., Odnosząc się do wniosku o umorzenie postępowania wyjaśnić należy, że art. 161, § 1 pkt 1-3 p.p.s.a. nie przewiduje umorzenia postępowania wszczętego w sprawach wpadkowych...

II SA/Ol 254/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-11-22

Służby Więziennej z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zawieszenia w czynnościach służbowych oddala skargę. Decyzją z dnia 2 grudnia 2010 r...
ze zm., powoływanej dalej jako K.p.a.), umorzył postępowanie administracyjne w sprawie zawieszenia A.Z w czynnościach służbowych w okresie od dnia 21 listopada 2008 r...

II SA/Ol 588/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-09-14

z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie obniżenia dodatku służbowego -umorzenia postępowania odwoławczego oddala skargę. WSA/wyr.1 - sentencja wyroku Z przekazanych...
Okręgowej Służby Więziennej w O. umorzył postępowanie odwoławcze. Podstawą rozstrzygnięcia był art. 138 § 1 pkt 3 k.p.a. w zw. z art. 105 k.p.a., W uzasadnieniu organ...

II SAB/Rz 44/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-10-12

sprawy ze skargi P. K. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej - p o s t a n a w i a - umorzyć postępowanie sądowe. II SAB/Rz 44/12, U Z A S A D N I E N I E, P. K...
, na podstawie art. 60 w związku z art. 161 § 1 pkt 1 P.p.s.a., postępowanie sądowe należało umorzyć. ...

I OSK 1907/15 - Wyrok NSA z 2017-04-26

Więziennej z dnia [...] kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o obniżeniu dodatku służbowego oddala skargę...
Służby Więziennej z dnia 7 kwietnia 2014 r. nr [..] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o obniżeniu dodatku służbowego...

II SA/Ol 212/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-05-04

niejawnym sprawy ze skargi A. Z. na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej z dnia '[...]' r. nr '[...]' w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania nagrody...
rocznej postanawia odrzucić skargę. WSA/pos.1- sentencja postanowienia Decyzją z dnia 16 listopada 2010 r. Dyrektor Aresztu Śledczego umorzył postępowanie...

II SAB/Rz 37/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-06-13

w przedmiocie udzielenia informacji publicznej - postanawia - I. umorzyć postępowanie sądowe; II. przyznać od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
. I OSK 2443/11). W myśl art. 161 ust. 1 pkt 3 p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy stało się ono bezprzedmiotowe., W niniejszej sprawie P. K...

II SA/Ol 587/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-08-17

instancji i zgodnie z art. 105 § 1 K.p.a. w zw. z art. 61 § 1 K.p.a. umorzyć postępowanie w sprawie, gdyż wobec wskazanych zaniechań strony sprawa stała się bezprzedmiotowa...
to organ ten powinien umorzyć postępowanie z powodu braku dowodów, a nie rozstrzygać sprawy przez odmowę zakresu żądania, gdy żądanie to zostało mu wskazane. Jeśli zakres...

II SA/Ol 955/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-03-29

Okręgowego Służby Więziennej z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie: odmowy wypłaty uposażenia postanawia: 1. umorzyć postępowanie w części dotyczącej wniosku o wyłączenie...
o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się z innych przyczyn bezprzedmiotowe. Wskazać należy, iż z uwagi na śmierć sędzi Ireny Szczepkowskiej postępowanie z wniosku...

II SA/Ol 254/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-12

niejawnym wniosku A.Z. o zmianę w trybie art. 165 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie...
postępowania w sprawie zawieszenia w czynnościach służbowych postanawia odrzucić wniosek. Wyrokiem z dnia 22 listopada 2011 r., sygn. akt II SA/Ol 254/11, Wojewódzki Sąd...
1   Następne >   +2   4