Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Zagranicznych X

II OSK 2044/12 - Wyrok NSA z 2014-01-24

Zagranicznych z dnia [...] października 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowa stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2012 r., sygn...
., utrzymującą w mocy decyzję własną z dnia [...] listopada 2009 r. o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Konsula Generalnego PRL w Paryżu z dnia [...] lipca 1970 r. udzielającej...

IV SA/Wa 1997/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-02-12

[...] sierpnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zezwalającej na zmianę obywatelstwa polskiego - oddala skargę - Decyzją z dnia...
[...] sierpnia 2002 r. Minister Spraw Zagranicznych, w wyniku rozpoznania wniosku A. P., odmówił stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] lutego 1974r. Kierownika Wydziału...

V SA 1776/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-09-09

2002 r., odmówił stwierdzenia nieważności przedmiotowej decyzji z dnia [...] lutego 1976 r., jak również w wyniku wniosku strony o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzję...
stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Wydziału Konsularnego PRL z dnia [...] lutego 1976 r., Minister Spraw Zagranicznych postanowieniem z dnia [...] lutego 2003 r...

II OSK 903/07 - Wyrok NSA z 2008-12-23

2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zezwalającej na zmianę obywatelstwa polskiego oddala skargę kasacyjną Zaskarżonym wyrokiem z dnia 12...
stwierdzenia nieważności decyzji zezwalającej na zmianę obywatelstwa polskiego., W uzasadnieniu wyroku Sąd przytoczył następujące okoliczności faktyczne i prawne sprawy...

OSK 106/04 - Wyrok NSA z 2004-10-07

ze skargi A. P. na decyzję Ministra Spraw Zagranicznych z dnia [...] października 2002 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1) uchyla...
obywatelstwa polskiego na kanadyjskie., Pismem z dnia 3 czerwca 2002 r., pełnomocnik A. B. P. wniósł o stwierdzenie nieważności ww. decyzji Kierownika Wydziału Konsularnego...

IV SA/Wa 895/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-14

Zagranicznych z dnia [...] października 2002 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności zezwolenia na zmianę obywatelstwa polskiego uchyla zaskarżoną decyzję...
., znak [...] Minister Spraw Zagranicznych utrzymał w mocy swoją wcześniejszą decyzję z dnia [...] sierpnia 2002 r., znak [...] - odmawiającą stwierdzenia nieważności...

V SA/Wa 2962/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-31

, co również stanowi dodatkową podstawę stwierdzenia nieważności decyzji., Dalej skarżąca zakwestionowała zastosowaną przez organ wykładnię § 6 ust 3 pkt 8 rozporządzenia...
skarżąca wniosła o stwierdzenie nieważności obu decyzji ewentualnie uchylenie obu zaskarżonych decyzji., W odpowiedzi na skargę Przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej...

II SA/Wa 377/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-19

dyskryminacji obywateli polskich w okręgu konsularnym urzędu konsularnego w T. stanowią w istocie stwierdzenia, tezy, obserwacje czy uwagi samego wnioskodawcy., W ocenie...
nie może być rozstrzygana na podstawie powołanego przepisu., Z tego względu Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej z dnia [...] stycznia 2019 r. w zakresie w jakim utrzymuje ona...

I OSK 2331/16 - Wyrok NSA z 2017-04-21

stwierdzenia nieważności decyzji, stanowi kwalifikowaną postać naruszenia prawa i przejawia się w oczywistej sprzeczności między treścią decyzji a treścią przepisu...
o zobowiązanie organu do wykonania wniosku z dnia 25 grudnia 2015 r., stwierdzenie, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, wymierzenie grzywny i zasądzenie...

V SA/Wa 1059/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-02

że dopatrzy się naruszenia prawa skutkującego stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności. Dokonując oceny legalności zaskarżonej decyzji, sąd każdorazowo...
, to znaczy, w zakresie materii zastrzeżonej dla regulacji ustawowych., Spółka twierdziła, że zawarte w § 6 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia VAT z 2004 r. stwierdzenie...
1   Następne >   +2   4