Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Środowiska X
  • Symbol

IV SA/Wa 3228/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-23

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia [...] sierpnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia...
zakończonej decyzją Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia [...] maja 2015 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności własnej decyzji z dnia [...] lutego 2007 r...

IV SA/Wa 1358/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-17

w W. na postanowienie Ministra Środowiska z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla...
Administracyjnego w Warszawie - utrzymał w mocy własne postanowienie z [...] marca 2012 r. o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...

IV SA/Wa 1010/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-30

w likwidacji z siedzibą w [...] na decyzję Ministra Środowiska z dnia [...] lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę...
: [...] odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Marszałka Województwa [...] (dalej: 'Marszałek') z [...] listopada 2015 r., znak: [...], którą odmówiono stwierdzenia wygaśnięcia...

VI SA/Wa 822/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-20

Ministra Środowiska z dnia [...] marca 2012 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o udzieleniu koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego oddala skargę...
stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...] z dnia [...] kwietnia 1997 r., nr [...] udzielającej O. Sp. z o.o. z siedzibą w [...] (dalej także: 'uczestnik postępowania...

VI SA/Wa 50/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-24

'P.' z siedzibą w R. na decyzję Ministra Środowiska z dnia [...] października 2011 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności koncesji na wydobywanie kruszywa...
.' z siedzibą w R. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją ww. organu z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...] umarzającą postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności...

VI SA/Wa 728/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-17

stwierdzenia nieważności decyzji Marszałka Województwa z [...] marca 2007 r. (nr [...]) w przedmiocie zmiany koncesji nr [...] Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych...
decyzję z [...] grudnia 2006 r. (nr [...])., Wnioskiem z [...] sierpnia 2008 r. L. B. i W. B. (dalej jako skarżący) wystąpili o stwierdzenie nieważności wyżej opisanej...

VI SA/Wa 2495/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-10

., U. M., J. M., S. P. i H. P. na decyzję Ministra Środowiska z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności oddala skargę Zaskarżoną decyzją...
. o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Środowiska z dnia [...] września 2011 r. nr [...] uchylającej w części koncesję z dnia [...] maja 2011 r. nr [...] udzieloną...

VI SA/Wa 34/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-22

., oraz G. Spółki z o.o. z siedzibą w P. z dnia [...] kwietnia 2006 r., uzupełnionego pismami z dnia [...]i [...] maja 2006 r., o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra...
stwierdzenia nieważności powołanej wyżej decyzji Ministra Środowiska z dnia [...] grudnia 2001 r., W uzasadnieniu stwierdzono, iż P. i G. Spółka z o.o. przedłożyły...

II SA 3313/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-07

Miasta K. na decyzję Ministra Środowiska z dnia [...] lipca 2003 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności koncesji...
miejscowego, co z kolei wyczerpuje przesłankę stwierdzenia nieważności postanowienia (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.)., Postanowieniem z [...] kwietnia 2003r...

VI SA/Wa 1310/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-10

Środowiska z dnia [...] kwietnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności koncesji 1. stwierdza nieważność...
. z siedzibą w O.., Wnioskiem z dnia [...] lipca 2007 r. D. i H. K., J. A., L. i T. C., T. M., P. G. oraz L. M. wystąpili do Ministra Środowiska o stwierdzenie nieważności...
1   Następne >   +2   +5   +10   100