Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dziekan Wydziału X

II SA/Po 990/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-03-05

sprawy ze skargi H. K. na decyzję Dziekana Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki P. z dnia [...] marca 2011r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności...
wynika wyraźnie, że H. K. wniósł także o stwierdzenie nieważności decyzji o skreśleniu go z listy studentów z dnia [...] marca 2011r., jako wydanej z rażącym naruszeniem...

II SA/Ol 472/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-10-06

. 111 § 2 kpa., W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, złożonej w dniu 27 marca 2009r., P. B. wniósł o stwierdzenie nieważności tego postanowienia...
. postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności zaskarżonego postanowienia z dnia '[...]'., w związku z naruszeniem przez Dziekana przepisów o właściwości. Następnie...

II SA/Ol 468/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-10-13

Uniwersytetu z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie skreślenia z listy studentów - stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia I. stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia...
., reprezentowany przez radcę prawnego wniósł o stwierdzenie nieważności postanowienia z dnia '[...]', nr '[...]' oraz zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych...

II SA/Ol 470/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-10-06

w dniu '[...]' P.B., reprezentowany przez radcę prawnego T.B. wniósł o stwierdzenie nieważności postanowienia z dnia '[...]', L.dz. '[...]' oraz zasądzenie kosztów...
, iż organ wyższego stopnia wszczął w dniu '[...]' postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności zaskarżonego postanowienia w związku z tym, iż zostało ono wydane...

II SA/Ol 469/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-10-06

kwietnia 2009r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia dziekana, w której wniesiono o stwierdzenie nieważności skarżonych postanowień Rektora Uniwersytetu...
2009r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia Dziekana, wobec wydania ich z rażącym naruszeniem art. 126 w zw. z art. 134 Kodeksu postępowania...

II SA/Ol 471/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-10-13

Uniwersytetu z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie skreślenia z listy studentów kierunku - stwierdzenie niedopuszczalności zażalenia I. stwierdza nieważność zaskarżonego...
marca 2009 r. P.B. wniósł o stwierdzenie nieważności powyższego postanowienia oraz o zasądzenie na rzecz skarżącego kosztów postępowania według norm przepisanych...

II SA/Ol 385/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-06-10

'[...]' Uniwersytetu z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie skreślenia z listy studentów kierunku '[...]' - stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia 1. stwierdza nieważność...
w Olsztynie, w której wniósł o stwierdzenie jego nieważności. W uzasadnieniu skargi zarzucał, że organ pierwszej instancji wydał ten akt z naruszeniem właściwości...

I OSK 1735/09 - Wyrok NSA z 2010-03-11

., nr 06-0100/8/40-e, w przedmiocie skreślenia z listy studentów kierunku Energetyka - stwierdzenie niedopuszczalności zażalenia, stwierdził nieważność zaskarżonego...
., Postanowienie to stało się przedmiotem skargi P.B. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, w której wniósł o stwierdzenie jego nieważności. W uzasadnieniu skargi...

I OSK 1360/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-09

zamiast stwierdzenia nieważności decyzji Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w całości jako wydanej z naruszeniem przepisów o właściwości...
instancji nie mogła być zaskarżona wprost do sądu administracyjnego. Z kolei wskazywane w skardze możliwość stwierdzenia nieważności decyzji na podstawie art. 145 § 1 pkt 2...

I OZ 124/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-22

Wydziału [...] Uniwersytetu [...], co w konsekwencji powinno doprowadzić do stwierdzenia nieważności postępowania przed sądem administracyjnym w świetle art. 183 § 2 pkt...
. W ocenie Rektora, wobec nieodrzucenia skargi, wystąpiła przesłanka do stwierdzenia nieważności postępowania na podstawie art. 183 § 2 pkt 2 P.p.s.a., tj. brak zdolności...
1   Następne >   +2   5