Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sprawiedliwości X

VI SA/Wa 1115/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-09

. [...] nr [...], dokumentujący umowę sprzedaży nieruchomości położonej w [...] w postaci działki gruntu ornego numer [...], mimo nieobecności współwłaściciela przedmiotowej...
w jego obecności oświadczenie woli o sprzedaży nieruchomości i własnoręcznie się podpisał pod aktem notarialnym, podczas gdy osoba ta nie żyła już od dnia [...] września 2009 r...

VI SA/Wa 688/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-17

rodzinnym i opiekuńczym - dokonana przez małżonka bez zgody drugiego małżonka jest bezwzględnie nieważna:, A. udzielenie pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości...
, gdy umocowanie dotyczy zbycia nieruchomości objętej wspólnością ustawową małżeńską, winno być udzielone przez oboje małżonków. W sytuacji gdy pełnomocnictwa do sprzedaży...

II GSK 1812/18 - Wyrok NSA z 2019-04-09

obowiązującej od 30 kwietnia 2016 r. W poprzednim stanie prawnym rzeczywiście umowy przeniesienia własności nieruchomości rolnej inne niż umowa sprzedaży - na rzecz podmiotów...
, o którym mowa w poprzednio obowiązującej wersji - art. 4 u.k.u.r. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości rolnej na rzecz podmiotów nie posiadających statusu...

II GSK 923/09 - Wyrok NSA z 2010-12-08

jest bezwzględnie nieważna:, A. udzielenie pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości objętej wspólnością ustawową,, B. darowizna nieruchomości wchodzącej w skład majątku...
wspólnością ustawową małżeńską, winno być udzielone przez oboje małżonków. W sytuacji gdy pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości objętej wspólnością ustawową udziela jeden...

II GSK 261/19 - Wyrok NSA z 2022-06-02

sporządzenia przez skarżącego aktu notarialnego, dokumentującego umowę sprzedaży nieruchomości mimo nieobecności współwłaściciela przedmiotowej nieruchomości, jako strony...
woli o sprzedaży nieruchomości i własnoręcznie się podpisał pod aktem notarialnym, podczas gdy osoba ta nie żyła, a podpis za niego złożyła inna osoba (siostra), będąca...

VI SA/Wa 105/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-09

nieważna:, A. udzielenie pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości objętej wspólnością ustawową,, B. darowizna nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego małżonków...
pełnomocnictwa od ważności umowy sprzedaży nieruchomości, dokonanych na jego podstawie., Immanentną cechą bezwzględnej nieważności czynności prawnej, według powszechnie...

VI SA/Wa 182/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-17

rozpatrywać kwestie ważności samego pełnomocnictwa od ważności umowy sprzedaży nieruchomości, dokonanych na jego podstawie. Pełnomocnictwo do zbycia nieruchomości powinno...
małżonków. W sytuacji, gdy pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości objętej wspólnością ustawową udziela jeden z małżonków - pełnomocnictwo to jako czynność prawna...

VI SA/Wa 318/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-27

nieruchomości objętej wspólnością ustawową małżeńską, winno być udzielone przez oboje małżonków. W sytuacji, gdy pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości objętej...
od czynności dokonywanych na jego podstawie. W omawianym wypadku należy zatem oddzielnie rozpatrywać kwestie ważności samego pełnomocnictwa od ważności umowy sprzedaży...

VI SA/Wa 242/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-22

od ważności umowy sprzedaży nieruchomości, dokonanych na jego podstawie. Pełnomocnictwo do zbycia nieruchomości powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego...
do sprzedaży nieruchomości objętej wspólnością ustawową udziela jeden z małżonków - pełnomocnictwo to jako czynność prawna jednostronna jest bezwzględnie nieważna...

VI SA/Wa 253/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-25

o zapłatę. Sam pozwany S. nie powoływał się na fakt zastraszania go, a tylko stwierdził, że skarżący dążył do obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości., Zarzuty P. Z. zasługują...
art. 7, 77 § 1 i art. 80 kpa. Skoro zatem w sprawie zostały w zw. z informacją adw. P. S., że P. Z. przy realizacji umowy sprzedaży nieruchomości której był stroną, mógł...
1   Następne >   +2   +5   9