Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X

II SA/Po 1242/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-02-19

2013 r. ubiegać się mogą o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego., Zasadniczą przesłanką rozgraniczającą te dwa rodzaje świadczeń rodzinnych, jest - jak wynika...
, przysługiwać może wyłącznie specjalny zasiłek opiekuńczy., Wprowadzając w miejsce świadczenia pielęgnacyjnego (istniejącego do 31 grudnia 2012 r.) dwie różne instytucje ustawodawca...

II SA/Po 1053/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-02-06

jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, przysługiwać może wyłącznie specjalny zasiłek opiekuńczy., Wprowadzając w miejsce świadczenia pielęgnacyjnego (istniejącego do 31...
dwie różnice pomiędzy świadczeniem pielęgnacyjnym a specjalnym zasiłkiem opiekuńczym., W pierwszym rzędzie zauważyć należy, że zgodnie z art. 16a ust. 8 pkt 1 lit. b ustawy...

II SA/Po 8/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-26

specjalnego zasiłku opiekuńczego., Zasadniczą przesłanką rozgraniczającą te dwa rodzaje świadczeń rodzinnych, jest - jak wynika z art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych...
nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności, przysługiwać może wyłącznie specjalny zasiłek opiekuńczy...

I SA/Kr 1303/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-29

Rodziny w D. pismem z 24 kwietnia 2018 r. poinformował, że Strona pobierała:, - w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r. specjalny zasiłek opiekuńczy...
przedłożyła m.in. decyzję [...] w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego z dnia 17 kwietnia 2018 r., Do wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku...

II SA/Po 1351/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-26

jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, przysługiwać może wyłącznie specjalny zasiłek opiekuńczy., Wprowadzając w miejsce świadczenia pielęgnacyjnego (istniejącego do 31...
różnice pomiędzy świadczeniem pielęgnacyjnym, a specjalnym zasiłkiem opiekuńczym., W pierwszym rzędzie zauważyć należy, iż zgodnie z art. 16a ust. 8 pkt 1 lit. b ustawy...

II SA/Po 1250/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-13

się mogą o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego., Zasadniczą przesłanką rozgraniczającą te dwa rodzaje świadczeń rodzinnych, jest - jak wynika ze zmienionego przepisu...
o niepełnosprawności, przysługiwać może wyłącznie specjalny zasiłek opiekuńczy., Wprowadzając w miejsce świadczenia pielęgnacyjnego (istniejącego do 31 grudnia 2012 r.) dwie różne...

II SA/Go 659/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-10-16

września 2013 r. złożył wniosek o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego, który przyznano mu decyzją z dnia [...] listopada 2013 r., Rozważając zasadność wniosku organ...
, gdyż przyznany skarżącemu specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje - zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2004 roku (Dz.U z 2013r., poz. 1456 ze zm...

I SA/Ke 366/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-12-19

, ponieważ zaprzestała ona użytkowania gospodarstwa od 1 lipca 2018 r. Od tego dnia uzyskuje dochód w postaci specjalnego zasiłku opiekuńczego na matkę. Gospodarstwo rolne od 1 lipca...
i od tej daty przyznano stronie prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z niepodejmowaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki...

I SA/Ol 729/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-01-10

. decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o przyznaniu jego żonie specjalnego zasiłku opiekuńczego, co jego zdaniem potwierdza, że znajduje się w bardzo trudnej sytuacji...
się ze specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznanego na żonę. Do pisma załączono dwie decyzje MOPS z dnia '[...]' i z '[...]' o nr: '[...]' przyznające skarżącemu specjalny...

II SA/Wa 86/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-23

') z dnia [...] października 2018 r. o przyznaniu zasiłków rodzinnych na rzecz dzieci, jak również specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką., Zaskarżoną...
zł (od dnia 1 listopada 2017 r.). Co więcej, w uzasadnieniu do decyzji o przyznaniu specjalnego zasiłku opiekuńczego wprost wskazano, iż dochód ten nie przekracza kwoty...
1   Następne >   +2   6