Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

IV SAB/Po 130/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-03-15

Odwoławczego w [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. stwierdza, że organ dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania; 2...
postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) orzekł o odmowie przyznania A. W. świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego, wnioskowanego na Z. W., wobec...

IV SAB/Gl 183/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-26

jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 z późn. zm.). Złożył również formularz wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego wraz z wymaganymi...
o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego. W uzasadnieniu zażalenia zaznaczył, że ponad dwa miesiące czeka na wydanie decyzji merytorycznej w sprawie złożonego wniosku...

I OPP 121/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-17

przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania W dniu 29 lipca 2013 r. (data prezentaty organu) M. N. złożyła skargę...
. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego., Skarga została przekazana przez organ wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy do Wojewódzkiego Sądu...

I OPP 94/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-22

[...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania B. H. i M. H. pismem z dnia 4 lipca 2014 r. wnieśli skargę...
[...] listopada 2013 r. znak [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego, żądając stwierdzenia przewlekłości postępowania., Z akt sprawy wynika, że M. H. w dniu 3 stycznia...

I OPP 41/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-06

odmowy prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 6...
prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., Postanowieniem z dnia 24 listopada 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wniesioną skargę kasacyjną...

I OPP 134/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-29

. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania. W dniu 23 września 2015 r. (data prezentaty sądu) W.W. wniósł do Naczelnego...
W. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie z dnia [...] stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego., Z akt sprawy wynika...

I OPP 108/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-26

przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach sprawa dotyczy specjalnego zasiłku opiekuńczego i jest dla skarżącego bardzo ważna. Brak rozstrzygnięcia sprawy...
. akt IV SA/Gl 333/14 w sprawie ze skargi M. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium odwoławczego w [...] z dnia [...] lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku...

IV SAB/Wr 115/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-10-04

. na przewlekłość postępowania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. w przedmiocie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego I. stwierdza, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
przyznania stronie specjalnego zasiłku opiekuńczego., Decyzją z dnia 13 marca 2018 r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło w całości zaskarżoną decyzję...

II SAB/Op 71/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-11-30

też fakt pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego od 2016 r. do 2020 r. Stąd ustalenia dotyczące daty powstania niepełnosprawności męża jej matki uznała za zbędne...