Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X

III SA/Gd 747/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-10-02

niejawnym sprawy ze skargi R. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 29 lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia...
2014r. , odmawiającej D. W. prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku ze sprawowaniem opieki nad mężem R. W. - utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję organu...

II SA/Bk 381/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-06-30

odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a: odrzucić skargę , Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. decyzją z dnia [...] kwietnia 2016r...
w K. K. o odmowie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad niepełnosprawnym dziadkiem E. R., utrzymało w mocy decyzję organu I instancji...

II SA/Łd 1162/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-02-05

specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: odrzucić skargę. LS M. M. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Samorządowego Kolegium...
Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Do skargi załączyła kopie decyzji Prezydenta Miasta Ł. z dnia...

II SA/Ke 314/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-07-12

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n...
o odmowie przyznania [...] specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną - [...] w kwocie 520,00 zł miesięcznie na okres...

IV SA/Gl 1065/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-12-04

niejawnym sprawy ze skargi Z.O. i M.O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia...
[...] nr [...]. Zaskarżoną decyzją utrzymano w mocy rozstrzygnięcie organu I instancji odmawiające przyznania Z.O. przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku...

II SA/Sz 302/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-03-27

ze skargi Z. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a odrzucić skargę...
przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego na Z. K., utrzymało w mocy decyzję organu I instancji., U. K. i Z. K. odrębnymi pismami z dnia [...] r. zaskarżyli powyższą decyzję...

II SA/Sz 301/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-03-21

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: odrzucić skargę. Samorządowe...
. 1 art. 16 a ww. ustawy, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz...

II SA/Bd 1137/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-11-04

specjalnego zasiłku opiekuńczego., Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II z dnia 16 października 2013 r. wezwano W. K. do sprecyzowania kto jest stroną skarżącą...
. B. specjalnego zasiłku opiekuńczego., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Stosownie do art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo...

II SA/Sz 1401/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-12-16

sprawy ze skargi D. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a: odrzucić...
od decyzji z dnia 11 lipca 2013 r. wydanej z upoważnienia Burmistrza przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej o odmowie przyznania M.T. specjalnego zasiłku opiekuńczego...

II SAB/Op 32/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-09-22

odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego. postanawia odrzucić skargę. Pismem z dnia 6 kwietnia 2014 r. K. Z. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad niepełnosprawnym ojcem W. Z., Na podstawie przesalanych pism przez K. Z., wyodrębniono jej skargi...
1   Następne >   +2   +5   +10   21