Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SA/Kr 1229/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-14

28 maja 2001r., znak [...], uchylającego rygor natychmiastowej wykonalności decyzji PINB w K.- Powiat [...] o wznowieniu robót budowlanych przy budowie na ul...
[...], o wstrzymaniu rygoru natychmiastowej wykonalności nałożonego przy decyzji PINB w K. - Powiat [...] o pozwoleniu na wznowienie robót prowadzonych przy ul...

IV SA 2068/02 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-01-28

w omawianym przypadku, ponieważ Zarząd Gminy w E. uzyskał decyzję pozwolenia na budowę przyłącza energetycznego, której nadany został rygor natychmiastowej wykonalności...
w trakcie trwającego postępowania odwoławczego, nawet gdy decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności, jest od samego początku nielegalne., Wojewódzki Inspektor...

II SA/Wr 430/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-12-10

. Nr [...] o pozwoleniu na budowę., Wskazano w nim na nieprawidłowości tej decyzji, w tym nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalności., W ocenie powiatowego organu nadzoru budowlanego...
w piśmie z dnia 6 marca 2008r. Spółka podtrzymała swoje stanowisko i wskazała, że nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności nie ma znaczenia w przedmiotowej sprawie...

II OSK 1677/14 - Wyrok NSA z 2014-12-02

budowlanych. Ponadto decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na wyjątkowo ważny interes inwestora, tj. pogarszający się stan techniczny budynku...
nie mieszczącego się w granicach sprawy zagadnienia, czy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zambrowie nadając swej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności...

II SA/Kr 2195/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-08-23

oraz przy zachowaniu przepisów bhp., W zakresie obowiązków objętych punktami 1,2,3,4,13,14,15 nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, na podstawie art. 108...
[...] Spółdzielnia Mieszkaniowa w K. Podniosła, iż co do robót, którym nadano w decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, niezwłocznie przystąpiła do ich realizacji...

IV SA/Po 165/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-06-30

. W. - obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego budynku,, 4. Decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu organ podał, że decyzją z dnia...
., Organ uzasadnił nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności swej decyzji na wniosek inwestora art. 108 kpa, w świetle którego decyzji, od której służy odwołanie...

SA/Sz 573/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-11

oraz komina 'energetycznego' budynku mieszkalnego nr [...] przy ul. [...] w [...], nadając powyższej decyzji na podstawie art. 108 § 1 kpa rygor natychmiastowej wykonalności...
na podstawie przepisów prawa cywilnego. Nie budzi również zastrzeżeń organu odwoławczego nadanie powyższej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Organ I instancji biorąc...

II SA/Łd 578/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-12-18

. - Teren Rejon Energetyczny B. z/s R. - K., [...] B., z rygorem natychmiastowej wykonalności, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w opracowaniu pt. 'Ocena techniczna...
A S.A. Oddział Ł. - Teren Rejon Energetyczny B. z/s R. - K., [...] B. - z rygorem natychmiastowej wykonalności - usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, dotyczących stanu...

II SA/Po 751/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-10-13

pod rygorem natychmiastowej wykonalności stwierdzonych nieprawidłowości w więźbie dachowej wraz z pokryciem dachu, w kominach oraz instalacji elektrycznej w budynku...
., I. S., B.M., B. S. i J. D . Odwołanie dotyczyło części decyzji PINB dotyczącej zasadności nadania rygoru natychmiastowej wykonalności w zakresie robót wskazanych...

II SA/Sz 1428/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-02-08

. p. a. nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Od powyższej decyzji strony wniosły odwołania do Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (dalej zwanego...
, decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego...
1   Następne >   +2   +5   +10   55