Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii X

III SA/Kr 745/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-17

prowadzonych na Wydziale [...] [...]. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na uzasadnione obawy pokrzywdzonych studentów zaniepokojonych...
., We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy A. S. wniósł o uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji, uchylenie decyzji w całości, przeprowadzenie postępowania...

II SA/Go 458/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-07-07

ust. 3 i 4 Regulaminu oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu organ podał, iż postępowanie nadzorcze zostało wszczęte przez Rektora...
przez zastosowanie do zaskarżonej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, chociaż nie jest ona zgodna z żądaniem wszystkich stron;, 3) art. 131 k.p.a, w związku z art...

II SA/Go 458/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-10-06

Regulaminu oraz nadał rygor nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Po rozpatrzeniu wniosku I.S. o ponowne rozpoznanie sprawy decyzją z dnia [...] marca 2016 r., znak...
Kodeksu postępowania cywilnego - rygor natychmiastowej wykonalności, 3) decyzja Odwoławczej Komisji Stypendialnej Studentów (OKSS) Uniwersytetu z dnia [...] listopada 2015...

IV SA/Gl 633/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-10-23

postępowania administracyjnego w stopniu mającym wpływ na treść rozstrzygnięcia, a to:, 1) art. 108 § 1 Kpa poprzez nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności,, 2) art...
uznał za bezzasadny., Za niezasadny uznał także argument odwołania, iż decyzji zostały nadane elementy pozorności rygoru natychmiastowej wykonalności. Wyjaśnił...

III SA/Kr 523/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-11-08

w tej sprawie., Dodał, że organ wykonując decyzję, przed jej uprawomocnieniem, pomimo tego, że decyzji nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, pozbawił skarżącego...
, od której wniesiono odwołanie w terminie. Te zasady nie mają zastosowania wyłącznie, gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 k.p.a....

IV SA/Wr 300/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-12-13

. skarżący wniósł, do Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, o uzupełnienie decyzji z dnia [...]r. poprzez orzeczenie o rygorze natychmiastowej jej wykonalności...
z dnia 5 [...]r. wniósł o uzupełnienie decyzji poprzez orzeczenie o rygorze natychmiastowej wykonalności. Oznacza to oczywiste uruchomienie działań przewidzianych w art...

I OSK 1383/15 - Wyrok NSA z 2015-11-17

jest natychmiastowa wykonalność tej decyzji, to może jej nadać rygor natychmiastowej wykonalności stosownie do art. 108 k.p.a. w związku z art. 207 ust. 1 p.s.w., 8...
postępowania. Funkcja środków zapobiegawczych uzasadnia natychmiastową wykonalność zastosowanego środka w postaci zawieszenia studenta w prawach studenta., Przepis art. 214 ust. 5...

I OSK 73/15 - Wyrok NSA z 2015-04-24

jej nadanym rygor natychmiastowej wykonalności, a w rezultacie uniemożliwienie skarżącemu zapisanie sia na zajęcia dydaktyczne i uzyskanie wymaganych zaliczeń;, 3) art. 1 §...

IV SA/Wr 130/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-05-11

ostatniego roku studiów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że studenta skreślono z listy wobec niezłożenia pracy dyplomowej...

I OSK 1107/09 - Wyrok NSA z 2010-02-24

tej nie został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Nadto, organ odwoławczy winien brać pod uwagę stan sprawy z chwili ponownego rozstrzygania. Tym samym, Rektor...
1   Następne >   2