Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X

II SA/Wa 416/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-03

do dalszego pełnienia służby w Komendzie Wojewódzkiej Policji w P. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności., W odwołaniu od powyższego rozkazu personalnego T...
, iż organ błędnie nadał przedmiotowemu rozstrzygnięciu rygor natychmiastowej wykonalności., Motywując powołaną na wstępie decyzję z dnia [...] lutego 2015 r. Minister Spraw...

II SA/Wa 1353/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-07

2012 r. przeniósł z urzędu do dalszego pełnienia służby w Komendzie Rejonowej Policji [...]. Rozstrzygnięciu nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na ważny...
., Także nadanie zaskarżonej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności było zasadne, gdyż umożliwiło to niezwłoczne dokonanie zmian w strukturze etatowej Komendy Głównej Policji...

II SA/Wa 235/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-20

w Policji z dniem [...] października 2014 r. i nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności postanowił utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję., W uzasadnieniu decyzji...
. zm.) do dyspozycji Komendanta Głównego Policji oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Następnie rozkazem personalnym nr [...] z dnia [...] kwietnia 2014...

II SA/Wa 1598/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-03

[...] czerwca 2014 r. do dyspozycji Komendanta Głównego Policji oraz o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Powyższe rozstrzygnięcie zostało wydane w następującym...
się do zgromadzonego materiału i złożenia wyjaśnień, art. 108 kpa poprzez nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oraz art. 37a pkt 1 ustawy o Policji, poprzez...

II SA/Wa 1048/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-12

. strażaka będą przydatne w nowej jednostce organizacyjnej., Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności organ uzasadnił natomiast ważnym interesem służby...
dotyczącego nieuzasadnionego nadania decyzji organu I instancji rygoru natychmiastowej wykonalności, organ odwoławczy wskazał, że nadanie rygoru było o tyle zasadne...

II SA/Wa 1536/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-20

. ze służby w Policji z dniem [...] maja 2012 r. i nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności,, Do wydania powyższych decyzji doszło w następującym stanie...
też żądanie wstrzymania wykonania zaskarżonego rozkazu personalnego podkreślając, że nadanie zaskarżonej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności było zasadne...

II SA/Wa 730/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-11

.) decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ wyjaśnił, że decyzja jest realizacją wniosku personalnego Dyrektora...
[...] Komendy Głównej Policji, bowiem umożliwi na nowo obsadzenie stanowiska, co wpłynie korzystnie na racjonalne zarządzanie Wydziałem. Rygor natychmiastowej wykonalności...

II SA/Wa 1817/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-27

. art.). Z kolei art. 130 § 3 k.p.a. stanowi, że powyższy przepis nie ma zastosowania jedynie przy decyzjach, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności...
lub które podlegają natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy. Rozkazowi personalnemu, będącemu przedmiotem odwołania, nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności i brak...

II SA/Wa 825/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-06

, poprzez nadanie zaskarżonemu rozkazowi personalnemu rygoru natychmiastowej wykonalności, pomimo braku stosownych podstaw., W uzasadnieniu skarżąca podniosła, że organ...
. nr [...], którym to rozkazem zwolniono A. K. z dniem [...] stycznia 2013 r. ze służby przygotowawczej w Straży Granicznej, nadając jednocześnie rozkazowi rygor natychmiastowej...

I OSK 707/16 - Wyrok NSA z 2018-02-06

w Poznaniu. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Od tego rozkazu personalnego odwołanie wniósł T.W. zarzucając naruszenie art. 36 ust. 1 ustawy o Policji...
rozkazowi personalnemu rygor natychmiastowej wykonalności uwzględniając tym samym ważny interes społeczny tożsamy z interesem służby przejawiający się koniecznością...
1   Następne >   +2   5