Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Insfrastruktury i Budownictwa X

VII SA/Wa 164/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-15

[...] listopada 2016 r. znak [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę Przedmiotem skargi J. L. jest postanowienie Ministra...
Infrastruktury i Budownictwa z [...] listopada 2016r. (znak: [...]) w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody [...] z [...] listopada 2015r...

II OSK 1815/19 - Wyrok NSA z 2019-10-01

w zakresie odmowy nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności i orzekając w tym zakresie co do istoty nadał decyzji organu pierwszej instancji rygor natychmiastowej...
natychmiastowej wykonalności Minister przedstawił argumentację, z której wynika, że w jego ocenie odmowa nadania rygoru wykonalności przez Wojewodę narusza art. 17 ust. 1...

IV SA/Wa 2488/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-16

przez Wywłaszczonych,, - jak wynika z akt sprawy, decyzja lokalizacyjna została opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności; ze zwrotnego potwierdzenia odbioru zawiadomienia...
przez wojewodę decyzji lokalizacyjnej opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności; natomiast gdy taka decyzja zostanie wydana bez rygoru natychmiastowej wykonalności...

I OSK 1643/19 - Wyrok NSA z 2022-09-02

drogowej, zgodnie z którym jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość...
odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu...

IV SA/Wa 835/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-27

gruntów od dnia, gdy decyzji Wojewody [...] nr [...] z dnia [...] stycznia 2008 r. nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Zaskarżona decyzja została wydana...
[...] stycznia 2008 r. nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Od powyższej decyzji odwołanie wnieśli L. K. i S. S. wyjaśniając, że składają odwołanie jedynie od pkt lll...

IV SA/Wa 3031/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-09

decyzji, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. wraz z informacją czy decyzji tej nadano rygoru natychmiastowej wykonalności. Tak więc skarżąca winna...
na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności, lub w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna - wysokość...

IV SA/Wa 3117/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-28

Wojewody [...], której nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Dalej organ odwoławczy wskazał, że zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r...
pkt 2 - 4 specustawy drogowej decyzja, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokalu innych...

VII SA/Wa 727/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-20

'[...]' (bez węzła) - węzeł '[...].' w km 6+450,26 - 13+690,73'. W tym wniosku inwestor wystąpił również o nadanie tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...
jej jednocześnie rygor natychmiastowej wykonalności., Od decyzji Wojewody [...] odwołania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, za pośrednictwem organu pierwszej...

IV SA/Wa 3118/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-28

jej rygor natychmiastowej wykonalności., Decyzja Wojewody [...] z uwagi na wniesienie odwołania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, zwanego dalej 'Ministrem...
Wojewody [...], której nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Dalej organ odwoławczy wskazał, że zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r...

IV SA/Wa 1128/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-05

decyzji, o której mowa w art. 17,, - doręczenia postanowienia o nadaniu zrid rygoru natychmiastowej wykonalności albo, - w którym zrid stało się ostateczne wysokość...
o wydaniu zrid opatrzonego rygorem natychmiastowej wykonalności; natomiast, gdy zrid zostanie wydana bez rygoru natychmiastowej wykonalności, który dopiero w późniejszym...
1   Następne >   +2   +5   +10   21