Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1247/05 - Wyrok NSA z 2006-10-24

, wskazującego na rentę planistyczną jako jeden z elementów systemu danin o charakterze publicznym, a także dochód budżetu gminy. Powyższe stanowisko ma też swoje odzwierciedlenie...
. uchwały obliguje tenże organ do określenia stawki procentowej służącej naliczeniu renty planistycznej w wysokości od 1% do 30%., Wskazując na powyższe naruszenia strona...

II SA/Wr 1193/02 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-09-06

Obowiązek zapłaty jednorazowej opłaty /renty planistycznej/ pobieranej w razie zbycia nieruchomości, której wartość w związku z uchwaleniem nowego lub zmienionego planu...
nie może być wyższa niż 30 procent wzrostu wartości nieruchomości. Natomiast zgodnie z art. 36 ust. 9 ustawy ustalenie wysokości tej opłaty /określanej jako renta planistyczna...

II SA/Lu 567/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-12-21

lub grup terenów., Pominięcie bądź też określenie stawki procentowej renty planistycznej w wysokości 0 % oznaczające de facto jej brak, czyniłoby bezprzedmiotowym zapis...
ustawy mówiący o obowiązku decyzyjnego ustalenia renty planistycznej w razie powstania sytuacji opisanej w art. 36 ust. 4 i oznaczałoby niedopuszczalne odgórne 'zwolnienie...

II SA/Ke 129/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-04-08

ustalono rentę planistyczną w wysokości 25 %. Zgodnie z operatem wzrost wartości nieruchomości wynosi 58 405 zł, co przy zastosowaniu stawki renty daje kwotę 14 601 złotych...
. Argumenty skarżącego, że operat nie uwzględnia licznych nakładów nabywcy nie zasługują na uwzględnienie. Skoro bowiem podstawą do ustalenia renty planistycznej...

II SA/Bd 114/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-05-23

planu na kwotę [...] zł, stąd wzrost wartości prawa własności nieruchomości wynosił [...] zł. Przy zastosowaniu stawki renty planistycznej w wysokości 30 % ustalono kwotę...
na ewentualne obciążenie rentą planistyczną i jej wysokością, zgodnie z wymogami art. 7 i art. 77 § 1 k.p.a. powinna być przez organy administracji szczególnie dokładnie...

II OSK 780/05 - Wyrok NSA z 2006-04-21

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej- 'renty planistycznej', można wnosić w terminie 5 lat od dnia, w którym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego...
w przedmiocie ustalenia 'renty planistycznej', w niniejszej sprawie upłynął z dniem 22 sierpnia 2003 r.. Organ I instancji wszczął postępowanie administracyjne w sprawie...

II SA/Gl 178/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-07-16

. Bąkowski: Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz. Zakamycze, 2004. Tym samym ustalenie stawki zerowej renty planistycznej nie mieści się w granicach...
, na podstawie których ustala się opłatę (rentę planistyczną), i nie mogą to być stawki procentowe - zerowe. Przepis § 4 pkt 13 rozporządzenia został wydany...

II OSK 55/07 - Wyrok NSA z 2007-04-18

przedmiotem unieważnionej normy prawnej uchwały Rady Miejskiej Białegostoku obliguje tenże organ do określenia stawki procentowej służącej naliczaniu renty planistycznej...
poprzednio obowiązującej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994r., że obowiązek zapłaty jednorazowej opłaty (renty planistycznej) pobieranej w razie zbycia...

II SA/Bd 599/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-01-30

jednak postępowanie w sprawie ustalenia renty planistycznej, a ustalony w planie miejscowym sposób przeznaczenia nieruchomości, nie tylko wysokość stawki renty planistycznej...
. W tym zakresie wskazał, że w jego opinii, każdorazowo, kiedy organy gminy przekroczyły przyznane im prawa do ingerowania w prawo własności w ramach władztwa planistycznego...

II SA/Gl 748/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-03-07

w razie zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia wejścia uchwały w życie. Tym samym ustalenie stawki zerowej renty planistycznej nie mieści się w granicach...
administracyjnego uznania wynikających z art. 36 ust. 4 o.p.z.p., przeczy bowiem woli ustawodawcy, który wprowadził rentę planistyczną jako jeden z elementów systemu danin publicznych...
1   Następne >   3