Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 724/09 - Wyrok NSA z 2010-04-26

przestrzennego (tzw. renty planistycznej) w stosunku do S. S. i umorzyło postępowanie w tej sprawie., W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, że postępowanie...
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) (w dalszej części zwanej ustawą o planowaniu) renta planistyczna może być pobrana...

II SA/Łd 689/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-08

renty planistycznej. Zatem w wyniku uchwalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nastąpił wzrost wartości przedmiotowej nieruchomości...
i stanowił on podstawę do ustalenia opłaty, tzw. renty planistycznej., W odwołaniu od decyzji organu I instancji G. B. poinformował, że właścicielem działki nr 161/7...

IV SA/Wa 123/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-28

zaskarżonej decyzji oznacza w istocie uznanie, że tzw. renta planistyczna nie ma charakteru szczególnej opłaty związanej z uzyskaną przez skarżącą korzyścią majątkową...
roku OSP Nr 2/2003, s.69, podziela stanowisko, że renta planistyczna stanowi 'podatek od przyrostu wartości nieruchomości spowodowanego zmianą przez samorząd planu...

II OSK 345/10 - Wyrok NSA z 2010-04-26

(uchwała NSA z 30.10.2000r. OPK 16/2000 ONSA 2001/2/64) i nauce prawa (E. Janeczko 'Renta planistyczna na tle art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym' Rejent nr 1 (117...
ustanowienia możności pobierania renty planistycznej w przypadku zbycia nieodpłatnego, lecz poszerzenie katalogu czynności zbycia odpłatnego., W skardze na powyższą decyzję...

II OSK 1999/10 - Wyrok NSA z 2012-01-10

tej wielkości winna być obliczona kwota tzw. renty planistycznej., Decyzją z dnia [...] stycznia 2010 roku, Nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie na podstawie...
, która domagała się nowego wyliczenia wysokości renty planistycznej, ale przy uwzględnieniu 'ceny realnej' (260 000,00 zł), jako wartości działki po zmianie jej przeznaczenia...

II SA/Łd 294/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-06-25

zbytej nieruchomości - małżonkom B. Ł. i W. Ł. rentę planistyczną w wysokości 115.910,40 złotych. Zbycie nieruchomości o łącznej powierzchni 2,29 ha nastąpiło 29 grudnia 2004...
renty planistycznej ustalona została na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego G.S., Odwołanie od decyzji Burmistrza [...] wnieśli B...

IV SA/Wa 1783/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-24

lub zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, przy zbyciu tej nieruchomości, wójt, burmistrz, (prezydent miasta) pobiera jednorazową opłatę, tzw. rentę planistyczną...
., Przytoczony wyrok Trybunału Konstytucyjnego zobowiązuje zatem organy administracji publicznej, by przy orzekaniu w przedmiocie tzw. renty planistycznej, porównywały jaki status...

IV SA/Wa 692/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-05

, charakter renty planistycznej nie zmienił się wraz z wejściem w życie u.p.z.p., zatem wszelkie argumenty przemawiające za stosowaniem przepisów, Ordynacji podatkowej...
do postępowania w sprawie renty planistycznej, a sformułowane na tle ustawy z 1994 r. - zachowują ważność. Świadczenie, jakim jest renta planistyczna, posiada wszystkie cechy...

II OSK 3166/17 - Wyrok NSA z 2019-11-07

, że przedmiotem wyceny w postępowaniu dotyczącym ustalenia renty planistycznej jest nieruchomość podlegająca zbyciu - będąca przedmiotem transakcji (umowy sprzedaży...
), która to transakcja stała się podstawą naliczenia renty planistycznej. Określając zatem wzrost wartości nieruchomości, należy wyceniać tę nieruchomość, która była przedmiotem transakcji...

II OSK 271/08 - Wyrok NSA z 2009-03-03

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach z dnia [...] maja 2007 r. nr [...] w przedmiocie renty planistycznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę...
w Skierniewicach z dnia [...] maja 2007 r., Nr [...], w przedmiocie renty planistycznej, uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji i zasądził...
1   Następne >   +2   +5   +10   15