Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II OSK 2024/21 - Wyrok NSA z 2021-12-08

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2. w pozostałym zakresie oddala skargę kasacyjną; 3. zasądza od Małopolskiego...
miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. w pozostałym zakresie skargę oddalił; IV. zasądził od Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie zwrot...

II OSK 1916/21 - Wyrok NSA z 2021-12-08

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2. w pozostałym zakresie oddala skargę kasacyjną; 3. zasądza od Małopolskiego...
Budowlanego w Krakowie dopuścił się bezczynności, III. stwierdził, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, IV. oddalił skargę w pozostałym zakresie, V...

II OSK 1915/21 - Wyrok NSA z 2021-12-08

Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa i w tym zakresie stwierdza, że bezczynność ta miała miejsce...
z rażącym naruszeniem prawa; 2. w pozostałym zakresie oddala skargę kasacyjną; 3. zasądza od Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie...

II SAB/Wr 46/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-12-08

zobowiązania organu do wydania aktu; II. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności; III. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; IV...
o orzeczenie czy bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, uznanie stronniczości zaskarżonego organu, zobowiązanie go do natychmiastowego rozpatrzenia sprawy...

II SAB/Łd 27/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-06-30

, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu; 3. zasądza od [...] Wojewódzkiego...
uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem...

II OSK 3162/14 - Wyrok NSA z 2016-09-23

w [...] przy użyciu kategorii obiektu odmiennej od rzeczywistej jego funkcji stanowi rażące naruszenie prawa. W uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia podkreślono, że pozostawienie...
prawa podkreślając jednocześnie, że stwierdzenie, iż w sprawie nie doszło do rażącego naruszenia prawa skutkować musi utrzymaniem przez organ odwoławczy rozstrzygnięcia...

II SAB/Op 1/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-05-30

aktu, 2) stwierdza, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3) wymierza Opolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Opolu grzywnę...
się również orzeczenia, że bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa, wymierzenia organowi grzywny oraz zasądzenia...

II SAB/Łd 31/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-05-12

przebudowy budynku handlowo - usługowego 1. stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa; 2. umarza postępowanie w zakresie żądania...
ma miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, 3. wymierzenie organowi w trybie art. 149 §2 ustawy p.p.s.a. grzywny w wysokości uwzględniającej stopień bezczynności;, 4. przyznanie...

II OSK 470/18 - Wyrok NSA z 2020-01-16

. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 4. zasądza od Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu na rzecz...
, stwierdzenie, że niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, zobowiązanie organu rozpatrującego sprawę (WWINB) do załatwienia sprawy...

II SA/Sz 310/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-09-06

domagając się jego uchylenia w całości. Skarga oparta została na zarzutach :, 1. rażącego naruszenia prawa materialnego - art. 28 pkt 1 w związku z art. 3 pkt 1,3,6 i 7...
ustawy Prawo budowlane poprzez niezasadne uznanie, że montaż mobilnego węzła betoniarskiego wymaga uzyskania pozwolenia na budowę,, 2. rażącego naruszenia prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   100