Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Wójt Gminy X
  • Symbol

II OSK 2029/13 - Wyrok NSA z 2013-12-05

(pkt 1 wyroku), stwierdził, że bezczynność Wójta Gminy U. miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2), wymierzył Wójtowi Gminy U. grzywnę w kwocie 1000 zł (jeden...
naruszeniem prawa oraz o nałożenie na Wójta Gminy U. grzywny. W uzasadnieniu skargi zarzuciła Wójtowi rażące naruszenie terminów do załatwiania sprawy i podejmowanie...

II OSK 356/19 - Wyrok NSA z 2019-04-18

postępowanie sądowe w zakresie bezczynności organu (pkt I);, - stwierdził, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (pkt II);, - orzekł o wymierzeniu...
za uzasadnione, nakazało rozpatrzenie sprawy z wniosku Spółki w terminie do dnia [..]., orzekło, że niezałatwienie sprawy w terminie nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa...

IV SAB/Wa 451/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-13

w Warszawie umorzył postępowanie sądowoadministracyjne (pkt 1), stwierdził, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2) i zasądził od organu na rzecz...
skargi w zakresie bezczynności organu oraz nie uzasadniono dlaczego uznano brak rażącego naruszenia prawa ze strony organu, co nie pozwala na dokonanie kontroli...

IV SAB/Gl 243/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-03-13

. na bezczynność Wójta Gminy I. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1) stwierdza bezczynność organu, oraz że bezczynność ta nie była z rażącym naruszeniem prawa; 2...
. Z tego względu w niniejszej sprawie - jego zdaniem - nie miało miejsce rażące naruszenie prawa., Pismem z dnia 6 marca 2019 roku strona skarżąca oświadczyła, że z uwagi...

II OSK 2006/14 - Wyrok NSA z 2015-01-08

wodnych 1. uchyla zaskarżony wyrok w pkt. II. i III., 2. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. w pozostałej części skargę kasacyjną oddala...
miejsce z rażącym naruszeniem prawa; wymierzył Wójtowi Gminy Gorlice grzywnę w kwocie 800 zł oraz zasądził od Wójta Gminy Gorlice na rzecz skarżącego kwotę 100 zł tytułem...

I OSK 2802/17 - Wyrok NSA z 2018-07-19

Wójta Gminy K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej: 1. stwierdził, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 2. umorzył postępowanie...
, stosownie do art. 149 § 1 P.p.s.a., że w zakresie dotyczącym rozstrzygnięcia o tym, czy bezczynność miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa, postępowanie sądowe stało...

II SAB/Łd 87/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-06-02

z rażącym naruszeniem prawa oraz że bezzasadny jest wniosek o zobowiązanie organu do udostępnienia informacji., W piśmie z dnia 10 kwietnia 2017 roku skarżący oświadczył...
miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1a P.p.s.a.). Ponadto Sąd, w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2, może ponadto orzec o istnieniu lub nieistnieniu...

II SAB/Łd 20/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-04-25

z rażącym naruszeniem prawa; 2. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do załatwienia wniosku z dnia 20 września 2016 roku; 3. wymierza organowi grzywnę...
zarzucanej bezczynności nie można przypisać charakteru rażącego naruszenia prawa. Działanie organu nie było bowiem zamierzone, ani też nie miało na celu utrudnienia...

II SAB/Gl 42/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-09-10

postępowania; 2) stwierdza, że bezczynność Wójta Gminy nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3) zasądza od Wójta Gminy na rzecz skarżącej kwotę 597 (pięćset...
. stwierdzenie, że bezczynność i przewlekłość miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, 3. zobowiązanie na podstawie art. 145a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami...

II SAB/Łd 62/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-06-13

Wójta Gminy L. miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa; 2. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do załatwienia wniosku; 3. zasądza od Wójta Gminy L...
jego wniosku z dnia 5 kwietnia 2017 roku,, 2. stwierdzenie, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa,, 3. zasądzenie kosztów postępowania według norm...
1   Następne >   +2   +5   +10   100