Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego X

II SA/Bd 23/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-03-06

wojskowej. Wnioskodawca zarzucił decyzji wydanie jej z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 kpa) przez to, że nie uległo likwidacji zajmowane przez niego stanowisko...
stwierdzenia nieważności przepis ten w § 1 pkt 2 wymienia wydanie decyzji bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Należy jednak podkreślić, że postępowanie...

II SA/Bd 1087/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-02-09

z rażącym naruszeniem prawa, co skutkowało przywróceniem skarżącego do zawodowej służby wojskowej., W dniu [...] r. skarżący złożył wypowiedzenie stosunku służbowego zawodowej...
nieważności ww. decyzji Wojskowego Komenda Uzupełnień w G. z dnia [...] r. oraz decyzji Szefa WSzW w W. z dnia [...] r., zarzucając im rażące naruszenie prawa poprzez...

IV SA/Po 349/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-06-09

pkt 2 in fine kpa jest proste zestawienie treści decyzji przez organ nadzoru, z treścią przepisu, stanowiącego podstawę prawną decyzji. O rażącym naruszeniu prawa...
'[...]' września 2008 r.- k. 4 akt 21/Pr/08) rażące naruszenie: norm prawa materialnego przez uchybienie art. 77 uswżz przez przyjęcie, że uposażenie i inne należności wypłacone...

III SA/Gd 293/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-10-25

czerwca 2006 r. od każdego z zaległych uposażeń. Zarzucił rażące naruszenie prawa procesowego - wydanie decyzji przez niewłaściwy organ oraz wydanie decyzji sprzecznej...
czerwca 2006 r. od każdego z zaległych uposażeń. Zarzucił rażące naruszenie prawa procesowego - wydanie decyzji przez niewłaściwy organ oraz wydanie decyzji sprzecznej...

IV SA/Po 42/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-03-03

pkt 2 in fine kpa jest proste zestawienie treści decyzji przez organ nadzoru, z treścią przepisu, stanowiącego podstawę prawną decyzji. O rażącym naruszeniu prawa...
zarzucił decyzji z dnia [...] grudnia 2008 r. rażące naruszenie: norm prawa materialnego poprzez uchybienie art. 10 ustawy z 1974 r. i art. 77 uswżz, poprzez przyjęcie...

III SA/Gd 89/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-06-04

Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego [...]. W dalszej kolejności zarzucił m.in. rażące naruszenie prawa materialnego przez orzeczenie o obowiązku zwrotu emerytury przez organ...
zarzucił wydanym decyzjom rażące naruszenie prawa materialnego - art. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy przez przyjęcie, iż uposażenie...

II SAB/Ol 67/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-01-24

z dnia '[...]' nie doszło do rażącego naruszenia prawa; III. zasądza od Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego na rzecz skarżącego kwotę 100 zł (słownie: sto złotych...
, wprowadzone ustawą z 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. Nr 34, poz. 173, z późn. zm.). Z uwagi...

IV SA/Wr 221/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-10-09

pełnienia służby na podstawie art. 94 ust. 1 - spełnia przesłankę rażącego naruszenia prawa z art. 139 k.p.a., Powołując się na orzecznictwo sądowoadministracyjne w tej sprawie...
organ stwierdził, że rażące naruszenie prawa to takie, gdy decyzja została wydana wbrew zakazowi lub nakazowi ustanowionemu w przepisie prawnym lub przypadek...

III SA/Kr 980/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-04-03

przez Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień było rażącym naruszeniem prawa, gdyż żaden z tych organów nie był właściwy do podjęcia decyzji kadrowych. Nadto zarzucił, że w wyniku...
go z zawodowej służby wojskowej z rażącym naruszeniem prawa został pozbawiony możliwości ubiegania się o zawarcie kolejnego kontraktu albo o powołanie do służby stałej...

IV SA/Po 155/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-05-20

oraz poprzedzającej ją decyzji Komendanta WKU w Kaliszu jako wydanych z rażącym naruszeniem prawa, bądź uchylenie tych decyzji jako wydanych z naruszeniem prawa. Ponadto wniósł...
wniesionej do Sądu stwierdzenia, iż w sprawie chodzi o przyznanie prawa Skarżącego do odsetek od nieterminowo wypłaconego uposażenia, jako wydanych z rażącym naruszeniem prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   19